O3:76-77

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Blisbärgs sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                                    Höö
                                                                         tunner    Las

     A     Biörnarph och B Wimmersta ähr
             7 hemman.
             Wttsäde alls                                          58 3/10     138
       1    Jöns i Biörnarph crone          ½                         
                 Wttsäde i giärdet                                 5 1/2       12
                 Wttsäde i wreten C                               3 3/5
             Humblegårdz stänger  800
       2    Malins gård skatte                 1                 
                 Wttsäde i giärdet                                 8 1/2       20
                 Wttsäde i wreten F och C                    9/10
             Humblegårdhz stänger  1200
             Quarnefall wedh gården ödhe
             2 <än>giar på Daluma affritning specificerat Folio
             93. numero 14                                                        9               
       3    Håkans gård skatte               1                 
                 Wttsäde i giärdet                                  7 3/10      20
                 Wttsäde i wreten D                               1 9/10
             H<um>blegårdz stänger  400 
             En <by>tesäng med Alarph på Da-
             loma <a>ffritning specificerat Folio 93
             numero 5                                                          


 Notarum Explicatio                                                    Höö
                                                                          tunner    Laaß 

       4    Brogården i Wimmersta
             cronehemman                      1                 
                 Wttsäde alls                                         6 2/5      40
             Humblegårdz stånger  600 
             En ängefiäll på Blisbärgz
             affritning specificerat folio 77.                               1/2
             En äng på Daluma affridtning
             specificerat folio 93.                                                  1/2
       5    Jöns gård frelze                    1                                  
                 Wttsäde alls                                         6 3/10     16
             2 ängefiällar på Daluma
             affritningh specificerat folio 92.                                 2
             Humblegårdz stänge  400    
       6    Wästregården crone             1                 
                 Wttsäde alls                                         9 3/10     16
       7    Diragården krone                  1               
                 Wttsäde i giärdet E                               3 3/10    14
                 Wttsäde i gärdet G                               4 7/10
             3 ängefiällar på Daluma
             affritning specificerat folio 92.                   och ähr inrächnadt medh                                    
             Mulebethe, tarffskog                                 dhe 14 laß, bekommer  
             till timber giärzle och                                  der, 8 laß
             brännemarck nödtorftig.
       8   8 är 7 änger och 1 åker
             till Storegården i Alarph hskatte.
             Höö 2 Laß och är inrechnat
             med gårsens höö. ibidem.
                   Wttsäde                                                3/10     fins folio 72.
       9    9 är 2 ängefiällar till Präs-
              tegårdhen i Blißbärgh
              Höö 1 las fins folio 72.
     10    är 3 ängefiällar till Tomptan i
              Blisbärg. Höö 1½ fins folio 72.
     11    är 2 ängiar till Kisbärg frelzegård.                           
     12    är 1 äng till Affvudz gård i Alarph frese  
     13    en äng till Svenstorp. Höö ¼ folio 92 numero 1 frelzegård. 
        


(Karttext:)


Betz hage 
Blißbärgz egor
Scala ulnarum
Skön wallz engh
På denna sidan möta Alarpa egor
Öör jord
Steen kulle
Betz haghe
Quarn
Alarp frälz engh
Liung backe
Här tagher Kießebärgz egor wedh
Betz haghe
Betz haghe
Bärg och steen kulle
Quarn
Sand myl la
Noor
Söder
Svartt myl la
Betz hage
Beerg och steenkulle
Laffvåå
Steen backer
Steen backe
Grän och liung Bac ke.
Hård wallz engh öffwer wäxan med ene busker
Här möta Dalumma egor
Wedåßlas egor