O3:84-85

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Dalumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio¹                                       tunner    las

             Wedåßla ähr 8 hemman.
             Wttsäde till hela bynn.                            82           182
             Ensädes jord.
       1    Biörkestorp skatte                 1                   
                 Wttsäde i giärdet                                16          20
                 Wttsäde i wreten A                                  7/10
             Humblegårdz stänge  1000
             Gångande quarn i Silebäck höst och
             wåår på wtmarkan
       2    Östregården skatte                 1                 
                 Wttsäde i giärdet                                 8 1/5       30
                 Wttsäde i giärdet B.                             1 3/5
             Humblegårdz stänge  200            
       3    Swente gård skatte                 1                 
                 Wttsäde i giärdet                                 6 4/5       30
                 Wttsäde i giärdet B.                             4 2/5
       4    Korsgården skatte                 1                 
                 Wttsäde alls                                        9 1/5       24
             3 och 4. haffva quarn tillhopa
             i Silebäck gångande höst och våår på wtmarkan.
      
                                                                          tunner    Las

       5    Bygården frelze                      1                 
                 Wttsädhe alls                                         6 2/5     20
       6    Storegården skatte                 1                                  
                 Wttsäde i giärdet                                10 2/5      30
                              i wreten C                                  3/10
       7    Brännebo skatte                    1                 
                 Wttsäde alls                                         6 1/5      14
             Humblegårdhz stänger  200
             Quarn gångande höst och wåår
       8    Sylarp skatte                         1               
                 Wttsäde alls                                        11 4/5     24
             Humblegårdz stänger  200
             Gångånde quarn höst och våår
             Fiskewatn haffwa alla i
             Wije siöö, medelmåttigt.
       9    Sijlarpa herregård haffvar
             bytesängiar medh bynn och
             ähra noteradhe medh 9

                                                                        
     10    Ähr en äng till Stompnen
             i Dalom.          Höö 1 las                                folio 92.
     11    Ähr en kyrckäng till Dalom
                                    Höö ½ las         
     12    Ähr en äng till Nedregår-
             den i Wångh.   Höö 1 las
     13    Är en äng till Lunnagården
             i Wångh.          Höö 1 las
     14    Är en äng till skategården
             i Lena.             Höö ½ las                    fins folio 207.
             Mulebethe och bränne-
             marck nödtorfftig.
             Fijskevatn, vide in altera
             columna.  (Karttext:)


Scala ulnarum
Betts ha gar till östregården och Börkestorph
Här moter² wttmarkan
här möter Biörnarpa ägor
Kules haall
Hård valls eng med skogh
Hård walls engh
Bärg
Humblegård
Betz ha ge
Bärgh
Svart mylla
Svart mylla
Kåållgård och humblegård
Stenug och busckigh hård walls engh
Svart mylla myket stenug
Sten backe och betts marck
Här möter Dalumna ägor
Betz hage
Sanck äng medh busckar
Betts hage
Bettz hage
Moras och bärg
Här ära Sijlarpa sätegårdz ägor
Backe
Bettz marck
Träsk
Sken walls engh
Herregårdz quarn
Quarn
Här möter Öffwer Wångz ägor
Quarn
Här möter Nöres än giar
Här möter Dalummas ägor
Skene walls eng
Nöres ägor
¹ (Gård 1-9 är noterade på löst blad)
² moter dvs. möter