O3:92-93

(2 blad med Notarum Explicatio på det ena och kartan med karttexter på det andra)


(Rubrik:)
        Redwägz heradt     Dalumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     laß

             Dalom ähr 7 hemman.
             Wttsäde till hela bynn.                            56 9/10   135
             Ensädes jordh.
       1    Swänstorph skatte                 1                   
                 Wttsäde alls                                       12 2/5     25
             Humblegårdz stänger  900
             Quarn gångande höst och wåår
             En ängefiäll på Wimmerstadz affritning
             specificerat Folio 77 numero 13.                          1/4    
       2    Östregården crone                 1                 
                 Wttsäde i giärdet                                  6 4/5     16
                 Wttsäde i wreten A                                 2/5     
             Humblegårdz stänger  200
             Quarn gångande höst och wår           
       3    Gunnars gård skatte                1                 
                 Wttsädhe alls                                          7         20
             Gångande quarn höst och wåår          
       4    Lars Staffwans gård crone      1                 
                 Wttsädhe alls                                          5 2/5     14
             Quarn ödhe tillförenne gån-
             gande hööst och wåår     
       5    Samsingz gårdh skatte             1                 
                 Wttsädhe alls                                        8          20
             Humblegårdz stänger  900
             Quarn gångande höst och wåår.            
       6    Bältaregården skatte                1                                  
                 Wttsäde                                               9 4/5      20
             Humblegårdz stänger  600
             Quarn gångande höst och wåår. 
       7    Stompnen crone                       1                 
                 Wttsädhe                                             7 1/10     20
             En äng på Wedåßlas affritning
             specificerat folio 84. #                                           
     NB   En kyrkio eng på Wedåßlas affritning
             specificerat folio 84.                                            # 1   numero 10.
             En äng till hela bynn på Nores
             affritning specificerat folio 96.
             Skog och mulebethe ringa.
            
Fiskewatn i Laffwa åå ringa
             Quarnerna ähra i en bäck på
             bydsens marck belägna.
       8    Ähr 7 ängefiällar till pastoris gårdh
             i Blißbärgh.       Höö 16 laß och fins folio 72.
             är inthet inräcknat medh bydsens höö.                             
       9    Är 3 ängefiällar till Diragården i
             Wimmersta.      Höö 8 laß och är på
             gården inräcknatt  folio 77.        
     10    Är 2 ängefiällar till Jöens gård i Wimmer-
             sta.                   Höö 2 laß  folio 77.
             

      11    Ähr 3 ängefiällar till Kiäßebärget                  frelse.
                                    Höö 3 las.  
      12    Är en äng till Brogården i Wimmer-
              sta.                 Höö ½  folio 77.
      13    Är tuå ängefiällar till Arffwud Nils
              gård i Alarp    Höö 1 las  frelse
      14    Ähr 2 ängefiällar till Malins gård 
               i Biörnarph.    Höö 9 las  fins folio 76. numero 2.
      15    En bytesängh till Håkans gård i Biör-
              narp och Arffwud Nils i Alarp, och                 
              alt hött är inräcknat till förbemälte gårdar
              om höö 1 laß.  

     NB   Noch een kyrkie engh till Daluma kyrkia
             fins afrijtat folio 85. numero 11. om ½ laß höö.

  Nota,  Een engh på Nöres afrithning, folio 97,
             om höö 6 laß, och ähr inrächnadt medh
             det andra byens höö.(Karttext:)


Scala ulnarum
Här tager Nöres ägor wedh
I denne bäcken ähra quarnerna belägna
Stenbacke
Noor¹
Söder¹
Här möter wttmarkan
Kyrkun
Sand iord
Godh och bä rande engh
Bettzhage
Här tager den andra Daluma äng som är på Nöreß aff ritning noterat
Ekeskog
Stenug marck
Hård walls engh
Sand mylla
Quarn
Daam
Svartmyl la
Laffva fluvius
Hård valls eng
Kiärr och moras
Stenn bac kar
Siöö
Siön walls eng
Här tager Wedåßlas ägor wedh
Starr engh
Här möter Wimmersta och Biörnarpa ägor


¹ Norr och söder omvänt av annan senare hand.