O3:Titelblad


                           
 
Geometrisck
affritning och calculation
öffwer
Redwägsz häredh, 
skatte, crone och en deel frälße hemmans 
ägor medh sin rätta quantitet och qualitet
effter henneß konglige majestätz mädhgiffne ful-
mackt och instruction affmätet och calcule-
rat anno 1642 och <1>643

                                            Aff
                                    Kiätell Claßon. Landtmätare.
                                    vthi Elffszborgz lään.

            
 

Reviderad den 1 december 1700