O4:1-2 


(Rubrik:)        Ween Häradh    Borstena Sochn      

      Notarum Explicatio               vtsäde   höö
                                                             tunner   Laaß
         Lindzås ähr 2 hemman
         Vtsäde till båda gårderna              19 2/5      55
         Ensäde, Suart mylla och mooiord
1       Stora gården skatte          1
         Vtsäde alz                                    13
         Noch i wreet udi Lycke specificerat
         folio 4    vtsäde                                  1/10
         Höö                                                          40
         Humblegårdz stenger   2000
2       Lilla gården crone             1
         Utsäde alz                                       6 2/5    
H      Höö                                                          15
         Humblegård stenger    800
3       ähr en äng till Runås frälßegård
         Höö                                                            2

         Förbemältte gårdar haffua vtmåsar som
         undertiden bärgaß.
         Mulebete nödtorfftig
         Brännemark ringg
         Almäningz sochneskoogh till
         timber och giärtzle.


(Karttext:)


Här möter Jäßene häradt
Här möter Lyckes Egor eller Engh.
H är en Betz hage wed Lycke numero 3 specificerat folio 4
Betz Hage Liung mark.
Hårdwalz Engh medh Ekeskogh
Sanck Kiärr Engh med småå buske
Hård walz Engh
Hård walz Engh
Vtmarkan
Svart mylla iord
Hård walz engh
frälze ängh
Steen bake
Käärr och måßig Eng
Stenbac ke
Stenigh Betz marck Liungh och Ekeskogh
Steen backe
Liungh
Liungh Backe
Måße
På denne Sijdan möta Borstenas ägor
Sanck måße Engh
Här möter Stenzrydz Egor
Onyttig Måße
West
Noor
öst
Scala Ulnarum
Söder