O4:133(Rubrik:)         Wehn Haradt¹     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde     Höö
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
     Simmonnebo  crone                  1/2      
         Wthsäde in alles                                2 1/5             
         Eensäde, sand och mul-
         jord.
         Höö                                                                  6
         Hwilket hemman
         hafwer legat öde
         J 40 åhr både med
         huß, gerdeßgårdar. Så
         som med åkeren, men det
         haffe brukas till äng till
         Bredareß Prästegård, i långe
         lig tidh.
         Quarn gångande höst och wåår,
         Skog till timber, svedie,
         giersle, och brännemark nötorf-
         tigt. Mulebete gåt. Och
         fins inga andra lägenheeter
         till forbemälte² Simmonnebo
    B  ähr en ängh till Pastoris gård i Brea
         rydh specificerat folio 131
         Höö   14 laß
    C  ähr en skogzäng till förbemälte Pastoris
         gård, fins specificerat folio 131   Höö 2 laß
    

                      
(Karttext:)
 

Vhtmarkan
Onyttigh måße
Quarn
Liungh och Betz mark
Hård walz ängh
På denna Sijdan möter Huleß ägor
grun åker
muliord.
Sand mylla iord
Maa Ängh
Hård walz ängh
Skön walz ängh
Scala vlnarum¹ D.v.s. Häradt.
² D.v.s. forbemälte.