O4:50a                    Boorååhß Stadz afrijtningh och Calculation

                     på deraß egor, ähr achtandes att Boorååß hafwer
                     till förne warit en bondeby, och ähr åker mez
                     Sönder deltar, vthj lijka proportioner borgaren
                     emillan, på den tijden, men sedan af hwar annan
                     till sigh löst, så att sombliga hafwer någon åker
                     och sombliga ingen, Teslikes i ängiorna, Noch
                     hafwer borgarna vptagit wreter på sand och liung-
                     heeder, och ähr ähn nu lägenheet att vptaga fleere
                     wreter, men intet till ängh att vprödia, trångt
                     och ringa mulbethe, Fiskie i Ööhr Siö höst och wår
                     Skogh till gierdsle, Brännemark på Ööhrsskogh,
                     Sampt timberskogh på Råddeby hult, lijgger
                     widh paß ½ mijl wester om staden,
                    
                     Borgarna som ägor hafwa finnes här vnder
                     specificerade och med hwar sin Numero noterade.
                   
    Böör wijsas hvad jordmohn som fins i wreterna och detta scrifteliga vtj description              


   
            
         Wthsäde i gierdett    A     32 3/5    Tunnor1             3    Torckijhl Skomakare af 1 åker               
                        i gierdett    B     15        Tunnor                    wrether på östersidan om ån       3/11  Tunnor
                        i wretherna på öster sijdan                            Noch en ängiewreth höö till        3        laß
                        om åhn              17 3/10  Tunnor
         Wthsäde i wreeterna på westera                           4    Oluff i Brothes af 2 wrethar på 
                        sijdan om åhn     44 1/10  Tunnor                   öster sidan om åhn                      2/5   Tunnor
         Wthj engien    C                     40   Laß                        Höö aff samma wrether              2        laß
         Vthj angien2    D                       6   Laß
         Wthj engien    E                      30   Laß                           Nota. Numero 5 och 12 ähr een gårdh,
         Wtj  engien     F                      16   Laß                 5    Oluf på Stompnen aff en ängie
                 engien     G                     10   Laß                        wreeth på öster sijdan om åhn höö 1       laß           
                 engien     H                     10   Laß
                 engien     I                       14   Laß                 6    Larß Swenßon i Wijare aff 2 åker 
    Aff stadzengierne wed Nolby                                           wreeth på öster sijdan om åhn höö 7/10  Tunnor
    som ähr med K noterat höö till     80   Laß                                                       
    Höö ähr intet rächnat på hwar                                    7    Böriel i Rijßnääß wthsäde 
    tompt för sigh.                                                                 i gierdet    A                                 29/80  Tunnor
    Höö aff ängiewrethar på östera                                        Noch aff 2 åkrar på östera sijdan
    sijdan om åhn, höö till                  22   Laß                       om åhn                                                     1/2   Tunnor
    hwilket ähr inrächnat hoos sitt numero,
    höö aff ängiewrether på weste-                                  8    Gunner Jonson aff 2 wrethar på
    ra sijdan om åhn till                     26   Laß                        öster sijdan om åhn                      1/2   Tunnor
    L    Noch af en pantängh höö till    5   Laß
          fins annoterat numero 42.                                    9    Håkan i Gräßgården
1   Swen Håkanßon aff 2 åker-                                        wthsäde i gierdet    A                    29/80  Tunnor
                 wrethar på öster sidan                                        aff 1 wreth på öster sijdan om åhn 2/5   Tunnor
                 om åhn                        1 1/10  Tunnor
     På wester sidan om åhn aff                                     10    Anderß i Krockztorph
                 2 åker wrethar                4/5   Tunnor                 wthsäde i gierdet    A                     9/80  Tunnor
    
Wthsäde i gierdet  A     29/40   Tunnor                             Noch aff tuå wreeth på öster sijdan
     en quarn med borgmästare Sven Peder-                         om åhn                                           2/5    Tunnor
     son noterat P                                                                 Höö der sammstädes till                  1    Laß
2   Anderß i Buurååhß vthsäde
                 i gierdet  A                    87/80  Tunnor
     Noch af 2 wrethar på öster sidan om åhn   9/10  Tunnor
     Höö der sammastedes till              2   Laaß
     aff en åkerwreet på wester
     sijdan om åhn                          19/20  Tunnor 
D  lyder till näst förbemälte tompt höö   
6   Laß1 En rad här ovan överstruken: Vthsäde till hele byn.
2 D.v.s. ängen.