O4:50b(Rubrik och pagina saknas:)       
                    

   
            
11   Ahrtorp ähr en wreet på öster                                 23   Gunne i Hästra              
       sijdan om åhn wthsäde                       1/5  Tunna               Wthsäde i gierdet A                       29/80  Tunnor
       Höö der samma stedes till           2       laß                    Noch aff en åkerwreth vthsäde       1/5    Tunna   
                        
12   Oluff på Stompnen aff 2 wret                                24   Månß i Booßnääß wthsäde i gier- 
       på östera sidan om åhn                1 4/5  Tunnor                                    det    A                  29/80  Tunnor
       Höö aff een enghtäppa på samma sijda 1      laß           Noch aff 2 åkerwrether på östera
       vthi een haga wedh
      13 och 14.                                                                    sijdan om åhn                                  7/10  Tunnor
13   Erich i Åhslett wthsäde i gier-                                        Höö der samma städes                      1/2   laß   
                               det   A                 29/80  Tunnor
       Noch på östera sijdan om åhn                               25   Böriel i Åhslätt wthsäde i gier-
       aff 2 wreethar wthsäde                 1/5  Tunnor                                    det    A                  29/40  Tunnor
       Noch 1 åkerwreth på westera                                      aff 2 wrether på östera sijdan om
                                           not gerdet andre                                  åhn                                                  9/10  Tunna
       sijdan om åhn wthsäde, duger till       2/5  Tunnor
       Höö der samma städes                   2       laß           26   Hustru Anna i Wijk wthsäde i gier-
                                                                                           det          A                                    29/80  Tunnor
14   Larß i Lijia aff en måße ängh                                         i gierdet   B                                  1 1/5    Tunn
       på östera sijdan om åhn höö          1       laß                  Noch aff 2 wrether på öster sijdan           
                                                                                           om åhn                                            3/5   Tunna
15   Anderß Jonßon                                                            Noch en ååhkijhl på den samma sijden
       wthsäde i gierdet          A                29/40 Tunnor           Höö till                                         3        laß
       Noch aff en åkerwreth på öster                                     Noch på westera sijdan om åhn       5/10  Tunna
       sijdan om åhn wthsäde                  1       Tunnor           Noch på westera sijdan om åhn        2/5   Tunna
                                                                                           En quarn med hufwed Swenson noterat O
16   Anderß Swenßon                                                          
       wthsäde i gierdet          A               29/40  Tunnor    27   Anderß Larßon wthsäde  i gier-
       wthsäde aff 3 wrethar på öster                                                                     det    A            29/80  Tunnor
       sijdan om åhn                                 9/10   Tunnor           Noch en wreth på öster sijdan om
                                                                                           åhn vthsäde                                                 1/5   Tunnor
17   Ehrich Skreddare wthsäde aff 1                                    Höö der samma städes                        1/2   laß
       wreeth på östera sijdan om åhn        3/5   Tunnor
                                                                                     28   Lille Anderß Swenßon
18   Böriel i gamble gården                                                   en wreth på östere sijdan om
                                                                                            åhn wthsäde                                    2/5   Tunnor
    
19   Hans i Gräßtorph                                                    29   Änckian på Backen, aff en wreth
                                                                                            på öster sijdan om åhn vtsäde          4/5   Tunnor
20   Bengt i Noltorph aff 2 åker-                                           Höö der sammestädes                    1        Laß
       wrethar på östers sijdan om
       åhn                                               1 3/10  Tunnor     30   Anderß Gullsmedh aff en wreth
      
Höö der sammastedes till              2        Laß                  på öster sijdan om åhn                     3/5   Tunnor
                                                                                             Höö der sammestädes till                1        Laß
21   Jöns Skomakare
                                                                                     31   Jöns Olufßon aff en wreth på
22   Hanß i ahlmeningen på östere sijdan                               öster sijdan om åhn vtsäde                1/  Tunnor
       om åhn vthsäde                                1/5   Tunnor