O4:50c
                    

   
                                                                                                           i Limmerßhult
32   Anderß i Nääß wthsäde i gerd-                             43   Nilß Asherßon aff en wreth på
                                    det    A          29/80  Tunnor             westera sijdan om åhn                     7/10  Tunnor
       Noch en wreet på östera sijdan om                                
       åhn wthsäde                                 1/10  Tunnor      44   Larß i Jngelsbo aff en ödesåker
                                                                                          på westera sijdan om åhn                7/10  Tunnor         
33   Larß Hallordßon en wreeth på                              
       östera sijdan om åhn vthsäde         2/80  Tunnor      45   Larß i Wijck wthsäde i gier-                            
                                                                                                                  det    A                 29/80  Tunnor
34  Anders i Gräßhult aff en wreth på                                  Noch en åker på westera sijdan om
      östera sijdan om åhn vtsäde           1/5  Tunnor              åhn                                                 9/10  Tunnor

35   Månß i Bothskåre vthsäde i gier-                          46   Hanß Swenßon i Ryia aff en åker-           
                               det   A                 29/80  Tunnor            åkerwret på westera sijdan om åhn 1 1/5  Tunna
       Noch en ängiewreth på östera sijdan                                 
       om åhn höö till                           2         laß           47   Bengt Swenßon ibidem aff en
                                                                                          wret på westera sijdan om åhn                            
36   Swen Hanßon                                                              brukat, och    obrukat                       7/10  Tunnor
                                                                                                                brukat                          1/2   Tunnor
                                                                                           
37   Anderß i Jngelßbo aff en wreth                             48   Oluff i Wijk wthsäde i gier-                               
       på westera sijdan om åhn          1         Tunnor                                      det    B                    3/5   Tunnor
                                                                                          Noch af 1 åkerwreeth på wester-
                                                                                          sijdan om åhn                                    1 2/5 Tunna
38   Skreddare tompten aff 2 åkerwre-                        49   Biörn i Pålzbo aff en jgenlagder         
       ther på westera sijdan om åhn         1 ½ Tunnor          åker på westera sijdan om åhn          9/10  Tunnor       
       noch på östera sijdan om åhn aff
       en ååhkijhl höö till                     3          laß                                                         
                                                                                   50   Karin i Buutorp aff 1 åker-
                                                                                          wreeth på westra sijdan om åhn      1 1/5  Tunnor        
39   Anderß i Trånderöö                                                    
                                                                                   51   Anderß Börielßon aff en åker-
40   Håkan i Kråkeröödh vthsäde i gier-                             wreth på westera sijdan om åhn         1/5   Tunnor
                                        det    B           3/5   Tunnor            Höö dher sammastädes till                1       Laß
       Noch på westera sijdan om åhn     9/10  Tunnor
                                                                                   52   Anderß Skolemästere af 2 åker
41   Larß i Hällieröö aff en wreth på                                    på westera sijdan om åhn                    1/5   Tunnor
       westera sidan om åhn                     1/2   Tunnor            Höö der sammastädes till                  1/2   Laß
       
42   Hufwed Swenson vthsäde aff gier-                        53    Nilß i Wijare aff en åker wreth
      
                                 det    A       37/80  Tunnor             på westera sijdan om åhn                 2/5   Tunnor
       Noch aff gierdet                 B         3/5   Tunnor             Höö der sammastedes                      1/2   Laß
       Noch aff 2 åker wrethar på weste-
       ra sijdan om åhn                           
9/10  Tunnor
       Höö der samma städes               1        Laß           54   Larß Larßon aff en åkerwreth
L    Noch en pant ängh ifrån Tocarph                                  på westera sijdan om åhn                  1/  Tunnor
      höö till                                         5        Laß                 Höö der sammastädes till                1        Laß
      En quarn med Hustru Anna i Wijk Not-
      terat    O.