O4:50d
   
                                                                                                          
55   Anderß i Galtheeholmen                                        66   Larß i Biörnåhßa aff en wret
       wthsäde i gierdet    A                 29/80  Tunnor              på westera sijdan om åhn                2/5  Tunnor
       Noch i wreeten på Wästera                                         Höö der sammastädes till             1       Laß
       sidan om åhn                                1/5   Tunnor      
       Höö der sammastädes               1        Laß           67   Clas i Biörnåhßa aff en wreeth        
                                                                                          på westera sijdan om åhn                2/5  Tunnor
                                                                                          Höö der sammastädes till                1 1/2   Laß
56   Nillß i Wijskerhult af en                                                
       wreet på westera sijdan om åhn  1       Tunnor     68   Anderß Anderßon i Jngelsbo af
        Höö der sammastädes               1      Laß                   en åkerwreth till                               1/2   Tunnor
                                                                                          Höö der sammastädes                      1/2   Laß      
57   Anderß i Wijskerhult wthsäde
                           i gierdet    A              29/80  Tunnor                        
       Noch j en wreet på westera                               
       sijdan om åhn                                1     Tunno
       Höö der sammanstädes                 1 ½  Laß
                                                                                   69   Peder i Wrån aff en åkerwret                                                                                                                         
                                                                                           på westera sijdan om åhn                 1/2  Tunnor
58   Jöns Jonßon i Noolryda vthsäde                                   Höö der sammastädes                     1/2  Laß     
                           i gierdet    A              29/80  Tunnor        
       Noch i en wreth på westera                                 
       sijdan om åhn                                 2/5   Tunnor    70   Oluff Mårtheßon aff en
                                                                                          åkerwret till                                     3/10  Tunnor
59   Gunnare i Wijiare aff 2 wre-                                                             
       ther på westera sijdan om åhn        7/10  Tunnor    71   Peder Tohmaßon vthj åker                                
                                                                                         wrethen till                                        2/5   Tunnor 
60   Swen Pederßon aff en åker-                                                        
       wreeth på wester sijdan om åhn                            72   Peder i Grimßkulle aff en 
       åhn                                                2/5  Tunnor           åker wreeth till                                  2/5   Tunnor
                                                                                         Höö der sammastädes till                1       laß
61   Böriel i Lundh aff en åker                                 
       wreth                                            3/10  Tunnor     73   Larß i Lundh vthsäde i gier-    
       Höö der samma städes                  1/2    laß                                                      det    A      29/80  Tunnor                                                                                                
                                                                                          Noch aff en åker wreeth på we-
62   Anderß i Eeck aff en wreth på                                     stera sijdan om åhn till                       1/10  Tunnor
       westera sijdan om åhn                   1/5   Tunnor             Höö der sammastädes till                1       laß       
       Höö der sammastädes till               1/2    laß                                                    
                                                                                   74   Peder i Hijsteröö aff en åker-
63   Peder i Orreleeken af en wreth                                    wreth på westera sijdan om åhn         7/10  Tunnor
       på westera sijdan om åhn                  1/2   Tunnor            Höö der sammastädes till                 1       laß
                                                                                  
64   Erich i Tranderöd aff en engie-                              75   Hanß i Tillerßröö aff en wreth                                    
       wreet  på westera sijdan om åhn    1/2    laß                   på westera sijdan om åhn                  2/  Tunnor
                                                                                          
65   Enckian i Tillersröö aff en                                      76   Borgmästaren Swen Pederßon 
       wreth på westera sijdan om åhn      1/5   Tunnor             vthsäde i gierdet    A                      3 13/40  Tunnor           
       
Höö der samma städes                  1/2    laß                   i wretherna på westera sijdan 
                                                                                          om åhn                                           1 ½   Tunnor
                                                                                           Höö der sammastädes till               4       laß
                                                                                           en quarn med Swen Håkanßon
                                                                                           noterat med P    gångande årligen