O4:50f


99.    Stoore Larß i Trånderöö vthj
         wrethen på westera sijdan om
         åhn                                           1/5 tunnor

100.  Jon i Kråkeröö vthj wrethen
         på westera sijdan om åhn          2/5 tunnor

101.  Larß Perßon i Trånderöö vthj
         ängie täppa1 på westera sijdan
         om åhn                                     2 laß

102.  Lille Larß Perßon i Gethe holmen
         aff samma ängießtäppa2 på westera
         sijdan om åhn3                          2 laß
         Noch en kåhlgårdz täppa ibidem

103.  Hanß i prästgården, vthsäde
                        i gierdet A                  29/80 tunnor
         Noch en åker teegh på wester
         sijdan om åhn4                           2/5 tunnor

104.  Peder i Wråå aff en wreth[en]
         på wäster5 sijdan om åhn           2/5 tunnor

105.  Anderß Huffwedßon, vthsäde
                  i giardet A                         29/80 tunno
         aff en obrukat åker wreet wester
         om åhn6                                     1/5 tunnor

106.  Anderß i Broth, vthsäde i gier-
                  det A                                29/40 tunno
         Noch aff en ödes wreth på
         westera sijdan om åhn                3/20 tunnor

107.  Erich Buutorph, vthsäde i gier-
                  det A                                29/80 tunno
         Noch i wrethen på westera
         sijdan om åhn                             1/5 tunnor

108.  Bengt i Drijsthult i wrethen
         på westera sidan om åhn, vthsäde 1/2 tunno

         Nota: Wijd samma nummer 108 fins
         tre åkrar som ingen egare
         haffwa.    Vtsäde till                    7/10 tunnor

109.  Mahlin på Stompnen, vthsäde i gier-
                  det A                                29/40 tunnor

110.  Gunmundh i Wijiare, vthsäde i gier-
                  det A                                29/80 tunnor

111.  Jon i Boßnääß, wthsäde i gier-
                  det A                                29/80 tunnor

112.  Larß i Kyperöö, vthsäde i gierdet
                                          A              29/80 tunnor

113.  Hallor i Wijiare i gierdet
                                  A                      29/80 tunnor

114.  Larß Jonßon, wthsäde i gierde-
                              [de]t     A              29/80 tunnor

115.  Änckian i Asmunndry, vthsäde i
                                gierdet  A            29/80 tunnor

116.  Jöns i all menningen, vthsäde i gier-
                                      det  A           29/80 tunnor

117.  Anderß Wästgiöthe i gierdet
                                            A            29/80 tunnor

118.  Jon i Pålsbo, vthsäde i gierd-
                              [d]et     A              29/80 tunnor

119.  Peder Toohlßon i gierd-
                              [d]et     A              29/80 tunnor

120.  Enckian i Nootorph i gier-
                              det        A              29/80 tunnor

121.  Per Swenßon i gierdet
                                   A                     29/80 tunnor

122.  Swen Jonßon, vthsäde i gier-
                               det A                   29/80 tunnor
         Noch i gierdet      B                    3/5 tunnor

123.  Larß Oluffßon dito i gierdet
                                   A                     29/80 tunnor

124.  Larß Swenßon gierdet
                                   A                     29/80 tunnor

125.  Oluff i Hijstra, vthsäde i gier-
                            det   A                     29/80 tunnor

126.  Anderß i Biörödh i gier-
                            det   A                     29/80 tunnor

127.  Anna i Ryha, vthsäde i gier-
                            det   A                     29/80 tunnor

128.  Hanß i Bockary, vthsäde i gier-
                            det   A                     29/80 tunnor

129.  Anderß på Stompnen i gier-
                            det   A                     29/80 tunnor

130.  Prästegården, wthsäde i gier-
                            det   A                     29/80 tunnor
         Noch tu ängiefieli7 wed Hestera specificerade fol. 48        1 laß
131.  Lille Jon i Wijck i gierdet            
                                      A                   29/80 tunnor
132.  Smedz laßen i gierdet
                                      A                   29/80 tunnor

133.  Swen i Biörödh, vthsäde i gier-
                                  det A                 29/80 tunnor

134.  Larß i Giethe holmen i gier-
                                  det A                 29/80 tunnor

135.  Peder i Jorßberg i gierdet
                                        A                 29/80 tunnor

136.  Oluff i Tarröö i gierdet
                                        A                 29/80 tunnor

137.  Ruuerns tompten, wthsäde i gierdet
                                        A                 29/80 tunnor

138.  Boda tompten i gierdet
                                        A                 29/80 tunnor

139.  Oluff i Skrämbo i gierdet
                                        A                 29/80 tunnor

140.  Eskijll Jönßon i gierdet
                                        A                 29/80 tunnor

141.  Håkan i Wijskerhult, gierdet
                                        A                 29/80 tunnor

142.  Månß Slom, vthsäde i gier-
                                det    A                 29/80 tunnor

143.  Per Engelbrehtson, gierdet
                                         A                 29/80 tunnor

144.  Anderß i Kroocktorph i gierdet
                                         A                 29/80 tunnor

145.  Oluff Ruuth, vthsäde i gier-
                                det    B                  3/5 tunnor

146.  Lille Anderß i Biörnåhsa gierdet
                                         B                  3/5 tunnor

147.  Larß i Ruuerne, vthsäde i gier-
                                det    B                  3/5 tunnor

148.  Lille Torsten, vthsäde i gier-
                                det    B                  3/5 tunnor

149.  Quarne Jon, vthsäde i gier-
                                det    B                  3/5 tunnor

150.  Swen i Tyllerßröö, i gier-
                                det    B                  3/5 tunnor

151.  Jon i Stugeröö, vtsäde i gier-
                                det    B                  3/5 <tunnor>

152.  Änckian i Biörnåhßa i gier-
                                det    B                  3/5 tunnor

153.  Bengt i Öödh i gierdet
                                         B                  3/5 tunnor

154.  Anderß i Hämgierdet, gier-
                                det    B                  3/5 tunnor

155.  Långe Håkan i gierdet    B             3/5 tunnor

156.  Klåckare tompten i gierdet
                                         B                  3/5 tunnor

157.  Peder i Rånghdaahlen i gier-
                                det    B                  3/5 tunnor

1 täppa korrigerat från wrethen i ms
2 samma ängießtäppa korrigerat från een ängießwreth i ms
3 Härefter överstruket härtill
4 Härefter överstruket härtill
5 wäster korrigerat från westera i ms
6 åker wreet wester om åhn korrigerat från åker på westera sijdan om åhn i ms
7 D.v.s. ängefjällar