O4:50g


                                                                                   tunnor       höö
                                                                                                                                            laß
M   Brukas till kååhlgårdar                                250   der ega några borgaree
       vnder staden                                                       tillhopa, bliffver vthsäde      3 3/5 tunnor    3
                                                                                 böör specificeras, huad hwar och
                                                                                 een eger
        Nohltorp ähr 2 hemman
      Cronegården ähr vnder
      staden Donerat, och egor-
      na ähr rächnadt jn med stadz
      egorna, det wijsas schriftligen
      hvad der ähr i sig ???reft till åker
                                                                                        
 Q   Skattegården wthsäde
                                 noterat jord mohn.
       alz tillhopa löper                       3   Tunnor            
        Höö alz                                  14   Laß
       Gierdsle och brännemark
       nödtorftigh, Mulebethe ringa
       Fiskie i Ååhn.                                                                             

 R    Noch en engh ähr wedh åhn
      
Höö till            laß                    6   Laß
       och ähr jnrächnadt med gårdzens
       höö.

S    ähr en quarn till frelßegården
       Påtorph

8K  deße fieller haffwa warit
       cronegårdenz i Noltorpp,
       hvilken donerat ähr vnder sta-
       den och der med dhe andra
       egorr, inrächnade emoot
       Jnstruction.
       böör wijsas huad han haar
       till obrukat åker och engh.
       för sig sielf, för än han lades
       vnder staden.