O4:51-521(Karttext:)       

Boeråhs stadz affrittningh
Hård walz engh
Här möther Butorpßz ägor
Här möther Hestras ägor
Staar båtz engh
Vthmarck
Staar
Dyogh moße
Vthmarck
Staar bååtz engh
Liung måße
Vtmarck[k]en
Steen åßer
Liung och bargh
Liung mark
Vthmarck med liungh
Onyttig måße
Liung
Här tager Vtmarkan wed
Bocke lacus
På denne platz ähr cronegårdens obrukade åker belägen
Hård walz engher
Steen backe
Sanck engh
Vtmarkan
Ramne lacus
Staadhen
Sand mylla iord
Måße
Hård walz engh
På denne sijdan möter Tookarpas ägor
Swine marck
Kålgård
Swart mylla iord moket stenig
Sanch engh
Steenigh engh
Liung hedan
Starbåtz engh
Sand mylla iord
Steenbacke
Skön walz engh
Steenigh hård wallz engh
Liung marck
Kulle och stenbacke
Staarbåtz engh
Liung marck och steen backer
Liung backe och steenigh marck
Hård walz engh
Biörkängz ägor
Liung marck
Små star och båtz
Här tager vthmarkan wedh
Steenig hård wallz engh
Sanch och steenigh engh
onyttigh måße
Bärg och steenbacker med liu<n>gh och bärijs öffer wäxit
Här tager Giethe holmens ägor weedh
Liung mark
Steenbacker
Steenbacker
På denna sijdan möta Trånddarydz ägor
Här tager Håltas ägor wed
Scala Ulnarum1 Notarum explicatio till kartan över Borås stad finns på folio 50a-50f.