O4:71-72(Rubrik:)        Ween Haradt¹    Torpa Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde     höö
                                                               tunner    laaß

     Giärslösa ahr2 5 hemman.
     vtsäde till hele byn                              21 3/5         85
     Ensäde sand och suart
     mylla iordh.

1   Brååt skatte                            1/2
         Vtsäde brukat    2 4/5                       3 3/5
                     obrukat      4/5                            
          Höö                                                             20
2   Huffuedz gårdh skatte              1               
         Vtsäde brukat     3                            6 1/5
                     obrukat   3 1/5                          
         Höö                                                              25      
3   Karinßgården skatte                  1/2     
         Vtsäde brukat     2                           3
                    obrukat   1                                
         Höö                                                             12
4   Jönsa gård skatte                      1/2
         Vtsäde brukat    1 3/10                       5 4/5
                    obrukat   4 1/2                          
         Höö                                                             12
5   Bängtz gårdh frälse                  1/2
         Vtsäde brukat    2 2/5                       3 
                    obrukat      3/5                          
         Höö                                                             16
         Humblegårdz stänger        400
         Förbemältte by haffuer fiske watn
         godt.
         Skog till timber, suedie, giärzle,
         brännemark, och mulebete
         nötorfftig.
         Den andre delen aff bysensz
         enger ähra noterat folio 75.   Höö                  16
         och höött ähr inrächnat på
         byn noterat med litera A

Notarum Explicatio3                   vtsade4    höö
                                                               tunnor    laaß

     Odzdaal skatte                        1 
         Vtsäde i giärdit    10 3/5                   11 1/5
                      wreten        3/5                            
A  Äng til höö                                                         50
         Ensäde, Sandmylla,
         och suartmylla jord
         Fiske watn nötorfftigt.
         Skog till timber,
         giärzle, och brännemark,
         Nötorfftigt.
         Mulebete nötorfftigt.
         Den andre delen aff
         gårdzenz änger finnas
         noterade med B. folio 75.  
         Höö                                                              16
         

(Karttext:)


här möter vtmarken
Sköön Walz Engh
Sköön Walz Engh
gårderna ära i 2 delar bygda
Maa engh
Maa Engh
Vtmarkan
Sand mylla
Wll
Wester
Noor
Öster
Söder
Hård Walz Engh
Sand mylla
Betz Mark med Liungh och
Hård Walz eng
Här möter Booeråsz Stadz egor. 
Betz Mark
Liung och hårdh walz eng
Betz hage
Sanck hårdh Walz Engh

Sand mylla iord
Sand mylla iord
Här tager vtmarkan wedh
Scala Ulnarum.1 D.v.s. Häradt.
2 D.v.s. ähr.
3 Texten finns på baksidan av en flik.
4 D.v.s. vtsäde.