O5:51a(Beskrivning:)
Geometrisch carta och
delineation uthöfwer Brötegården frelsehemman 1
och Hamnebacka frelsehemman 1/4. Belägne  uppå Westgöte Daal,
Wahlboo häradt och Ödeborgh sochen på skogbygden, är
eenstakade hemman hwilke Lidemans arfwingar willia bort-
byta för Stenersbyn i Tössboo häradt och Fröskogh sochen belägit,
hwarföre det och är befalt at ransakas och skattläggas.

A. Brötegårdens huusbyggnader är en gammal dock behullin stu-
   gu med bodh, noc en mindre aff samma wilkor och en ny dito, een
   ny bodh och där hoss hemelhuus. 2:e logar och 4:a lador, 1 stall, 3:e fä-
   huus och 1 badstugu alle gamle dok behullne.
   Gärslegårdarne äre mäst behullne.
                                                                             Qvadrat alnar. tunland. kapa. qvadrat alnar. palmar.
B. Åkern består aff 4/5 dels säde och leeriordh öfwer
   alt som inneholler,                                                     224218.     16.           1/2.
   Där affträdet 44843 qvadrat alnar, så blifwer i åhrligt
   uthsäde,                                                                   179375.      12.        26.
   Är någe hårdbrukat iordemon som plöijes medh
   tree par dragare och såås korn, blankorn och
   hafre, men rågh icke mycket.
   Höbolet består aff 3:e ängar, den första
C. kallas Tröta, inneholler 557818 qvadrat alnar, där aff
   impedimenta som består aff en granbacke, så blifwer                                              446253.       34.
D. Den andre kallas Maa, inneholler 355782 qvadrat alnar
   där aff en odugeligh granbacke så blifwer,                                                              266835.       13.
E. Den 3:die kallas Resänga, inneholler                                                                       62420.         3.
F. Noc en liten rödningh som inneholler,                                                                     21336.         1.
G. Här till kommer åkerwallarne aff inneholdh,                                                           94942.         6.
                                                                                                                      ____________________
         Summa på hööbohlet blifwer åhrligen,                                                            898486.        37.
        Mästa deelen wallhöö.
   Humblegårdh ligger i små betar mäst runt om gården, in alles 450 stänger.
H. Skogen är belägin öster ifrån gården på ett stort fiäll, Stigzfiellet kallat.
   Det kallas och aff en part Sonnerholtzfiellet, är i begrepet stoor men up-
   fylt medh bärgh och mäst liungh, dok är här skogh och muhlebete effter nö-
   torfft men långh och ondh wägh.
   Sågh och qwarn är här och som går höst och wåår. Item en liten åhlekista.
   Fiske i Krokwattnet och Wahlboo åå är ringa och elliest intet mehr.

J. Hamnebacka belägit på Brötegårdens ägor. Dess huusbyggnader
   bestå aff 2:e stugur, 2:e boder, 1 loge och 2:e lador, 1 fähuus, 1 stall och 1 kölna.
K. Alle behulne förutan kölnan. En humblegård om 150 stänger.
L. Åkern är 2/3 säde som består aff leeriordh öfwer alt
   och inneholler,                                                                       66567.      4.    30.
                                                                       _________________________
   Där affträdet 22189 qvadrat alnar så blifwer åhrligt uthsäde, 44378.     3.      5 1/2.
   Plöijes medh 3 par dragare och såås korn, blan-
   korn och hafre men litet rågh.
M. Ängen är inne medh gärdet, är tämmeligh swagh
   och inneholler 560000 qvadrat alnar där aff åkern, item
   den store myra och granbackarne, så blifwer                                                         260000.        10.
            Är starrblandat wallhöö.
   Skogh och fiske ihopa medh Brötegården. En bäckeqwarn
   och elliest intet mehr.

NB. Orsaken at hela uthmarken här på cartan icke är afsatt, är at
   iagh mitt i arbetet bekom wiss underrättelse at detta alt aff landt-
   mätarn Möller redan förrättat är sampt skattlagt och till kunglige
   cammaren uppsändt. Altså lät iagh beroo widh detta som giort war.


(Karttext:)
Wahlbo åå.
Godh maaängh.
Möter Hofwesteens ägor.
Linie åt Färgelanda kiörka.
Möter Mölnerudz ägor.
Granbacke.
Möter Hofwesteens ägor.
Wallmark.
Wallängh.
Granbacke.
Swinhage.
Bac-ke.
Wallmark.
Små grane och eene buskar.
Myr.
Måsstuwor.
Ödeborgz kiörka, är steen kiörka.
Backe.
Möter Store Ödeborgs ägor.
Tårrbacke.
Blöt myr.
Ödeborgz stombs ägor.
Möter Ödeborgh Stombs ägor.
Wallmark.
Granbacke.
Lunnebys ägor.
Reewägh.
Wallmark.
Gran backe.
Linie åt Lilla Ödeborgh.
Linie åt Lunneby.
Backe.
Wallmark.
Soldat stom.
Utmarken.
Reewägh.
Trane myra.
Liung moo.
Möter Stigs fiället.
Qwarn måssen.
Reewägh.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.


Afmätt anno 1698 den 1:a, 2:a och 3:e julius
          och
renowerat uti marts månat anno 1699
         aff
Boo Kempen
Sköldh.