O5:pärm3(Pärm, insida:)
År 1811 är denne chartebok reviderad och jämnförd
med registret och jordboken och äro de då fundne oinförde
hemmans chartor i jordeboken utmärkte med : -
                                        Birger Blomenberg.


Såsom man widh inventering och revidering den 5 aprill 1701
uti denna book befunnit en hop af Elfsborgs lähns
chartor här warit inbundne, ty har man för
all richtigheet samme Elfsborgs lähns chartor här
uthskurit och dee samme lagt till sin orth dijt de höra
och här i stället insatt andra Dahlslands geometriska
chartor till tahlet 19 stycken, är et så i anseende
till ofwanförde skiähl borde å nyå folio från
1 till 61 men tilförende består af folio 106.