O5:1a(Rubrik:)
Geometrisk afritningh utöfwer Wåtekiär cronetorp 1/4,
belägen på Westgiöte Daal, Sundahls häradt och Ericksta sochn.


(Beskrivning:)
Wåtekiär bydt ifrån crone
till frälsse af sahlig welborne fruu
Carin Kyle och hafwer mestedels
ilaka bondehuus litra A, men giärd-
slegårdarne ähre behuldne. Å-
keren littra B består af 10 tunneland
löös mulliord med suug öfwer alt,
halfdehlen lembnas till träde och
5 tunneland såås ährligen med rååg
bland korn, men mest hafwersädh.
Hööbohlet blifwer först af ängen
litra C, som är något tufwut 10 palmar,
så och af dee twenne ängelyckior
litra D, E, som och äre något tufwuta
tillijka med åkerhööt, 7 palmar,
summa 17 palmar, alt wallhöö.
Skogen littra L som är samskutin
med halfwe socknen och består
alenast af ung gran och ahlebuskar
till giärdzle och brändzle. Muhlebe-
tet är walmarck emella bärgen,
som äre många dock skiählig godh.
Littra G, twenne humblegårdar om 160 stenger.
Littra H, en bäck eller liten åå som
ned moth Wener kallas Holms-
åån.  Littra J är en kiälla.

Anno 1694.


(Karttext:)
Här möter Hambrannas ägor.
Här möter Äckeres ägor.
Här möter S. Hambrannas ägor.

Boo Kempen Sköldh.(Under skalan:)
Schala ullnarum.