O5:2b(Rubrik:)
Geometrisk
afritningh uthöfver Biörnebohl
1 och Gatan, en utiordh, på
Westhiöte Daahl, Sundahls härat
och Erickstad sochn
1694.


(Beskrivning:)
Biörnebohl bydt ifrån crone till frelse
af sahlig welborne fruu Carin Kyhle och hafwer
en merendehls behullin herrebygning, littra A,
så och andra bondehuus. Giärdzlegårdarne äre
behuldne. Åkeren består af 35 1/2 tunnelandh
leeriord, litra B.  13 tunneland leermull, littra C.  2 1/3
tunneland ny åker, littra D. Och 1 tunneland linne
littra E.  Summa 51 5/6 tunneland är halsäde1 och såås
åhrligen 25 11/12 tunneland med rååg, korn, bland korn
och hafwersädhe. Ängen littra F är wäster om
gården skogut, norr uth jämbn och öster om
skogut med mycket bärijs och odugeligheet,
kan tillijka med åkerwallen gifwa 90 palmar
wallhöö. Skogen littra G är samskutin med wäl
halfwa sochnen och består alenast af ung gran
och ahlebuskar, knapt till giärdzle och brändzle
men muhlebetet som består af wallmarck är
godt. Så finnes och ett torpp littra H, kallas
Mickelstorpet, uptagit på ängen mäst ifrån
gården och hafwer gamble huus. Åker littra J,
2 tunneland mulliord, och litra K, 3/7 tunnelandh
leermulla, är ensäde och såås mest hafwersäädh.
Äng så mycket som gården will förunna..
Littra M, trenne watndammar. Och littra N är en bäck
eller liten åå som ned moth Wener kallas Holms-
åån. Littra O är dijken.
Gatan littra L, en uthiord bydt ifrån crone till
frelsse, är en äng hwilken brukas under
Biörnebohl och är belägen nord ifrån gården
ett litet stycke.


(Karttext:)
Här möter Äckeres ägor.
Äckeres ägor.
Hambrannas ägor.
Här möter Äckeres ägor.
Här möter Äckeres. ägor.
Här möter Hambrannas ägor.
Här möter Bööhns ägor.

Boo Kempen Sköldh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för halfsäde.