O5:3b(Beskrivning:)
Geometrisk affritningh uthöfver Landztorpp cronehemman 1, belägit på Westgiöthe Daahl, Sundahls häradt, Bulstadh socken, bydt aff welborne fruu Christina Sigrijdh Bielke till frelse och sedermera kum-
mit till Cambols säterij och hafver denne gårdh ilake mangårdzhuus, littra A, men lagården är någorlunda bebygdh, så är och denne gårdh särbygdh af her Austin Lejonsköldh som giärdslegården littra C uthvijsar skildnaten och

har ofvannämde herre på den östre dehl låtit bygia ett stoort fåhrhuus, littra B som en liten kiörckia och ellliest fåå och gode mangårds huus. Giärdzlegårdarne äre mestedels behuldne. Åkeren till Landstorpp består af 7 1/3 tunneland
leriord litra medh D, och 4 1/2 tunneland leermulla som littra medh E, summa 11 5/6 tunneland, noc åkeren under fårhuuset littra F, 8 tunnelandh leeriordh, littra G, 6 tunneland leermulla och af ängen littra H, upbrutin mull medh något leer uthi, 2 tunneland,
summa 16 tunnelandh, summa summarum 27 5/6 tunland, hvar af lembnas 1/3 till träde och fördenskull blifver 18 5/9 tunnelandh i åhrligt uthsäde, hvar på såås råågh, korn, blandkorn och hafversäädh. Hööbohlet består först af fyra ängeteg-
gar, littra J, belägne i en stoor / som är af tio gårdar / samskutin engh och äre mycket torra och skampra och kunna gifva tillijka medh åkerhööt 18 palmar wallhöö, som och fåhr huusets höö, af ängen littra K, medh åkervallen som
är något torr, af sigh 13 palmar wallhöö, noc en engh littra L, uptagen i utmarcken sedan bytet skiedde och belägen 1/6 dehls mijhl ifrån gården nordh ost något i osten och  hafver kringliggiande hemman sina ängiar der emot up-
tagit emedan uthmarcken är sammskutin, denne engh är medh någe ahlebuskar bevuxin och kan gifva 9 palmar wallhöö och blifver summa åhrligen 40 palmar alt wallhöö. Skogen littra P, är som ofvannämbt samskutin med
många gårdar såsom och medh kringliggiande Cambohls godz och består denne skogh af idel gran, alenast till giärdzle och brändzle sampt något graantimmer. Muhlebetet i samme skogh är så någorlunda hielpelig som
består af idel wallmarck och slätta planer. Fiscket till denne gårdh är intet annat än i Dahleborgz åhrn littra M, och ringa. Humblegårdh intet. Om Landstorps bäcken littra N, giör sockneskildnaden ifrån åhn
till en steen littra O och widare åth uthmarcken, således att Bulstadh sochn är å den östre sijdan och Grinsta å den westre, littra Q är en liten sträckewägh som löper nedh åth siön Wener littra R, äre någre
broder på bemälte wägh, littra S är en fäägata som förr haar varit engh inne medh litra K. Littra T är en bäck som kallas Äspesäters bäcken.  Anno 1694.


(Karttext:)
Ekebroos ägor.
Här möter Ekebroos ägor.
Möter Äspesäthers ägor.

Boo Kempen Sköldh.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.