O5:4a(Beskrivning:)
Geometrisk affritningh uthöfwer Arisholmen cronhemman 1/4, belägen på Westgiöte Daahl, Sun-
häradt och Bustad sochn, bydt ifrån crone till frälsse af welborne fruu Carin Kyle, dess huus littra A ähre gamble
dock mäst behuldne. H, giärdzlegårdar. Åkeren består af littra B, 7 tunneland med råågh, blandkorn, men mäst
hafwersääd. Ängiar äre twenne, littra D, kan gifwa 10 palmar och littra E, 4 palmar, desse ängiar äre mycket
torra, tufwuta och med bärijs bewuxna magra ängar, så ähr och åkerhööt 2 palmar, summa 16 palmar, alt wallhöö.
Skogen littra F är samskutin med halfwa socknen och alenast knapt till giärdzle och brändzle som består af ijdel ung gran-
skogh. Muhlebetet i bemelte skogh är godt och består af walmarck. Fisket är i Dahleborgz åhn littra G, är diup strandh,
kan föga räcknas, och en kiälla littra H.  Anno 1694.


(Karttext:)
Här möter Öfre Holmens ägor.
Här möter Nedan Holmens ägor.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.