O5:5a(Rubrik:)
Geometrsk1 afritningh uthöfwer
Bärgh cronehemman 1, belägit på Westgiöte Daahl, Sundalz
häradt, Bulsta sochn, nu förmedlat till.


(Beskrivning:)
Bärgh littra A, bydt ifrån frelse till crone af herr Condral von Falckenbärgh och består nu
för tijden af gambla dock mestedehlen behuldne huus. Ibitem giärdzlegårdar.  Åker littra B, 18 4/5 tunneland starck leeriordh öfwer
alt, är halfsäde och såås åhrligen 9 2/5 tunneland med råågh, korn, blandkorn och hafwersääd. Ängar äre fyra, först ängen
littra C, som gifwer 9 palmar, den andra littra D, som är med torra backar, ahlebuskar och tufwor uppfylt, kan bähra åhrligen 7 palmar,
så är och åkerhööt 2 palmar, noc twenne ängetegar som liggia litet uthom gårdzens ägor sud west och gifwa åhrligen 8 palmar walhöö.
Att summan på hööbohlet blifwer åhrligen i medelst åhrswäxt 26 palmar wallhöö med något blåstagg uthi. Skogen littra E är samsku-
tin med tiugu gårdar som sträcker sig söder uth åth Wener, är alenast dugelig till brändzle och gåhlefångh, har wäll warit lööfbråth
förr men är utödd, så är och muhlebetet i bemelte skog magert. Fisket i Wener består af galstrand och långan wäg kan alenast brukas
reefwor och något med noth. Twenne kiällor littra F och elliest inge flere lägenheter.  Anno 1694.


(Karttext:)
Här möter den samskutna uthmarckens allmenna fägata åth skogen.
Här möter Gaasebärgs ägor.
Här möter Buannas ägor.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.


_______________
1Fel för geometrisk.