O5:6a(Rubrik:)
Geometrisch afritningh uthöfwer Dyrby eller Dyrbärgh, 1.
Belägit på Westgöte Daal, Sundals härat och Buhlstadh sochen. Är nu
förmedlat till.


(Beskrivning:)
Dyrby hafwer gamble huus littra A, merndels ilake, men gärdslegårdarne är behulne. Åker.
Littra B, består aff 13 1/14 tunnelandh leeriordh öfwer alt, är halfsäde dy blifwer i åhrligh uthsäde 6 15/28 tunnelandh, hwar
på såås rågh, korn män mäst slöö sädh af mangel på gödzel. Ängen littra C, medh åkerhöet littra D, blifwer 20 palmar
wallhöö öfwer alt. Uthmarken är samskuti medh wähl halfwe sochnen och sträcker sig SO alt till wener,
hwar på skogen uthödd och fås nu alenast bränsle och gåhlefångh sampt någre fåå och små ståckar, men muhlebetet är
magert och långan fääwägh. Humblegårdh är här om 40 stänger, och elliest inthet mehr.


(Karttext:)
Möter utmarken.
Håkunebyns ängh möter.
Tuwut och skarp ängh.
Siählebyns åker möter.
Siähle byns ägor.
Tuwut wallängh.
Siählebyns åker möter.
Siähle byns ägor.

Boo Kempen Sköldh.
Anno 1694.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.