O5:7(Rubrik:)
Geometrisch afritningh uthöfwer Ruudh skatthemman 1, belägit upå Westgöte Daal, Sundals häradt och Grinnstadh sochen.  Anno 1694.


(Beskrivning:)
Ruudh hafwer gode mangårdz huus littra A, men lagårdzhuusen äre mehendels förfarne. Gärdslegårdarne äre behulne. Åkern littra B består aff 23 5/8 tunneland leerblandat och någe
grundh mulliordh, öfwer alt är halfsäde och såås altså åhrligt 11 13/16 tunneland medh rågh, korn, blannkorn och hafre. Ängar äre twenne, den förste littra C är wähl stoor men
mäst uppfylt medh skogh och bäärrijs, kann gifwa 33 palmar walhöö, den andre ängen littra D är liten och mycket tramp undergifwin i synnerheet aff qwarnfålk1 och kan gifwa 10
pallmar walhöö, här till kommer åkerwallen på sädesgärdet 3 pallmar, at summan blifwer åhrligen 46 palmar walhöö. Skogen är samskutin med wäl halfwe sochnen, be-
står aff graan till wedebrandh och gåhlefångh. Muhlebetet är och hielpeligit med wallmark och dråger emehlan bärgen. Fiske i Dahleborgz åå littra E föga aff wärde. Littra F är een
liten kalfhage. Och littra G en källa. Littra H är en qwarn som lyder hit till gåden, strömmen i sigh sielff är någorlunda god, dok flått fall men qwarnen är illa bygdh och
kann lätteligh flyta uth, är nu alena till gårdzbehoo men blefwe bättre bygdh torde hon gifwa någe mehr. Qwarnerne J. K lyda till andre byiar.


(Karttext:)
Österbyns ängh.
Möter Söbyns ängh.
Möter den sam skutne uthmarken.

Boo Kempen Sköldh.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.


_______________
1Fel för qwarnsålk???