O5:8b(Rubrik:)
Geometrisk afritningh uthöfwer Österby skatthemman 1.
Och Österby ibidem skatthemman 1, belägne på Westgöte Daal Sundals härad och Grinstadh sochen.


(Beskrivning:)
Desse både Österbygårdar hafwe hielpeligh gode bonde-
huus littra A. I åker, ängh sampt alle tilhörigheter hafwa
dee teegh om teegh lika mycket hwar, och består åkern aff
40 tunneland leeriordh, littra B.  9 tunneland leera någe sannblan-
dat, littra C.  11 1/2 tunneland mulliordh någe leerblandat, littra D.
7 1/2 tunneland godh mulliordh, littra E.  3 tunneland sank och swagh mul-
iordh, littra F.  Och 5 tunneland diup mulliordh nys uppbrutin, littra G.
Summa på den gamble åkern är 71 tunneland och den nyie 5 tunnelandh
hwar af halfparten lembnas i träde, dy blifwer i åhrligt uthsä-
de 38 tunneland, det är på hwar gården 19 tunneland, hwar på
såås rågh, korn, blannkorn och hafre. Ängar äre hem-
ma widh twenne, den första littra H kallas Maa, är på
den norre sidan iämbn wallängh men på södre sidan någe
tuwut, och gifwer 16 palmar walhöö.  Den andre littra J, kal-
las Eekelundz ängen är mycket skoghluppin och twut1 medh
måsse bewuxen mager ängh som åhrligen kan gifwa 20 palmar
walhöö. Så är och tränne uthängar, den första littra K kal-
las Kringla, är tuwut och mager medh någre byskar mit
uthi och gifwer 4 pallmar walhöö, den andre littra L kallas
Åhrstycke effter Österby och Uhlum hafwa här åhrebyte
halfparten hwar, är mager ängh medh buskar och tuwor och
blifwer på Österbyns deel alenast 1 palm walhöö. Den tre-
die ängen littra M är belägin en halff  fiärdingz mijl O.N.O
ifrån gården kalllas Österby uthängh, är wähl bärande
doch skogluppin och sank och gifwer åhrligen 40 pallmar grofft
höö, at summan på höbohlet medh åkerwallarne och dee twå
små ängelyckorne littra N, blifwer 85 pallmar öfwer alt,
det är 42 1/2 palm på hwar gården. Uthmarken är sam-
skutin medh wähl halfwe sochnen och är wähl stor nogh med
skähligt muhlebete, men skogh är icke annat än buskar,
måste köpa till sin nötorfft. Fiske i Dahleborgz åå
littra O aff ringa wärde, och torr små humblegårdar fö-
ga åm.


(Karttext:)
Möter Heedes uth ängar.
Möter Uhlums ägor.
Fägata åt uth-marken.
Heedes åkrar.
Möter Heedes ägor.
Möter Grinsta stombz åkrar.
Heedes ängar.
Swahlheedz ängh.
Möter Sörbyns åkrar, ängar och ägor.
Ruudz ägor.

Boo Kempen Söldh2.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.


__________________
1Fel för tuwut.
2Fel för Sköldh.