O5:9a(Rubrik:)
Geometrisch afritningh utöfwer
Simmerudh cronetrorp 1/4, belägit upå
Daals Landh, Sundals härat
och Grinstadh sochen
1694.


(Karttext:)
Simmerudh, bytt till frälse aff fruu Karin Kyle, och gör nu dagswerke under herregården Biörnebohl. Dess byggnader A, äre ilake
och gamble bondehuus, men gärdzlegårdarne, äre mehrendels behullne.  Åkern består aff 2 tunneland röachtigh leermulla, littra B.  3 tunneland stee-
nigh mulliordh, littra C. Och 3 1/2 tunneland grundh mulliordh, littra D. Summa 8 1/2 tunneland hwar aff lembnas 1/3 till träde dy blifwer i åhrl uthsäde 5 2/3 tunland
hwar på såås rågh, korn, blankorn men mäst hafre. Ängen littra E, är skähligh godh, dok någe medh graan, aal, sampt tuwor och bärrijs up-
fylt, kann åhrligen medh åkerwallarne gifwa 30 pallmar walhöö någe blandat medh småstarr. Uthmarken är samskutin medh halfwe sochnen.
och består i graan och aaleskogh alenast till gärdzle och bränsle, är tämmeligh medh bärgh uppfylt, dok är muhlebetet skähligen gått.
Littra F är en hage. Littra G, en humblegårdh om 70 stänger medh kåhlgårdh där hoss.  Littra H, een källa.  Och littra I är en daam.
                                                     Boo Kempen Sköldh.


(Karttext:)
Möter uth marken.
Möter Smisbärgz ägor.
Håltanas ägor.
Möter Håltanas ägor.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.