O5:10a(Beskrivning:)
Geometrisk afritningh
och calculation uppå
Pastoris gårdh i Tysze medh
dess åker och ängh, tillijka medh dhe
tompter som hafwer warit bru-
katt under bemälte gårdh, hwillka
ägor finnas på cartan specificera-
de, som föllgier.
   Uthsäde i gerdet A,   14 3/5 tunnor.
   Uthsäde i gerdet B,   14 tunnor.
   Träde i hwart annatt åhr. Ler-
   mylla jordh och bärande åker.
   Höö när medelmåtigh gräswäxt ähr,
   till                                             80 lass.
C. Ähr Klockaretompten som brukas
   under Prästebordet, är 1 3/10 tunnor.
   Höö till,                                      5 lass.
D. Ähr Kråketompten som possideras under
   Pastoris gårdh, höö till               16 lass,
   när godh gräswaxt1 ähr. Skogh och mul-
   beete sampt fiskiewatn i Wänern
   nödtorfftigt.

E. Ähr en hästhage.
F. Ähr dambnhagen.
   Att detta så rätt inqvere-
   rat och befunnet ähr
   delignerat och afmät
   anno 1656 af
   Kietell Classon
   Felterus.


(Karttext:)
På denne sijdan tager Sotebyns egor wedh.
Skogh och krosserijs.
Uhtmark till Pasteres gård.
Sanck och tufwig engh medh skogh.
Gränskog och bäris.
Skön walz engh.
Her möta Mussebergz egor.
Måsig och stagg walz eng.
Prästegårdens utmark.
Tufwigh och hårdwalz engh.
Dammbn.
Leer mylla.
Lado gård.
Tufwig engh.
Leer mylla jord.
Sörböletz egor.
Backa.
Hård walz engh.
Lindh.
Här möta Sörgårdz egor.
Skön walz engh.
På denne sijdan möta Ammenebys egor.
Tufwig och staggwalz engh.
Uhtmark.
Landzwägen som kommer från Wäners-borgh och faller ått Åmåll.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Noor.
Wäster.
Öster.
Söder.


__________________
1Fel för wäxt.