O5:10c



(Rubrik:)
Geometrisch affritningh uthöfwer Tösse cronhemman1, item en crone uthiordh Kråketorp benembdh, och Tösse Klåckare boo<hl>, belägne på Westöte Daal i Tössboo häradt och Tösse sochen.


(Beskrivning:)
Tösse Prästegårdh littra A, brukas nu aff probsten
m:r Lars Elfwedalig och är af honom wähl bebygt, så
och twenne wähl bärande trägårdar, littra B. En hum-
blegård, littra C. En brunn in i gården och säx rudam-
mar, littra E, alt aff bemälte probst anlagt.Twenne käl-
lor littra D. Littra F är Tösse kyrkia, är steen kyrkia och
skall i geographische cartan widare beskrifwas.
Åkern littra G är leermulla och sompt någe grund-
iordh, inneholler 29 1/13 tunneland utsäde hwar aff 1/3 lem-
nas i träde, Bränneskären beteknas med +. Ängen
littra H är tuwut wallängh medh tree skogzbackar, som
af cartan kan sees, gifwer åhrligen 31 palmar wallhöö,
dän andre ängen littra K är myket skoghluppen, be-
see cartan, och gifwer 16 palmar walhöö. Noc en ängh
littra L, nys uptagen, full med buskar och bäärrijs som
gifwer 13 palmar wallhöö, här till kommer åkerhööet
om 60 palmar walhöö, at summan på hööbohlet blifwer
åhrligen 120 palmar. Littra m är en täppa eller kalfhage.
Twenne nybyggetorp är på skogen, det ena littra M
kallas Kasa, har gode bondehuus, och en humblegårdh
littra N. Åkern littra O består aff mull och måssiordh
och inneholler 5 1/2 tunland uthsäde hwar af 1/6 lembnas
i träde. Ängen littra P är tuwut wallängh som gif-
wer 8 palmar, och åkerhööet 9 palmar. Littra Q
är en kalfhage. Det andra nybygge littra R kal-
las Uggerudh, dess åker littra S är mull och måssiord
och inneholler 1 1/2 tunnelandh, däss ängh littra T gifwer 4 palmar
småstarr, och åkerwallen 9 palmar wallhöö. Tösse
skogh och uthmark littra U och V är norr om torpet
Kasa bästa timmerskogen, men öster är et stort gran-
hult, littra V. Et kärr är här på skogen emelan bägge
torpen och öster åt granhultet, hwar uhr en bäck,
littra X flyter, kallas Tösse bäck och löper widare ige-
nom Amundebyns och Sörböhles ägor nedh i Wener.
Elliest är på Tösse skogh gått beete, bråtar och wal-
mark. Littra W är landzwägen åt Wenersborgh. Och
rååstenarne ¤ äre mäst förstörde.
Crone uthiorden Kråketorp littra J är lagt under
Prästegården som probstens uppwiste breff daterat
den 30 november anno 1660, uthwisar denne uthiorden
eller ängen gifwer åhrligen 26 palmar walhöö.
Tösse Klåckarebohl littra Y och Z. Åkern littra Y
består aff leermulleiordh och inneholler 1 1/4 tunneland
uthsäde. Ängen littra Z gifwer 7 pallmar små starr,
och åkerwallen 3 pallmar walhöö, är wetandes at
probsten hafwer bytt medh Klåckarn och gifwit
honom ofwanbemälte nybygge Uggerudh igän, dock
på häfdebyte.

Boo Kempen-                                                 Anno
sköld.                                                             1692.



(Karttext:)
Biörsäters ägor.
Möter Soteby ägor.
Möter Strömsbärgz ägor.
Soteby ägor.
Möter Amunde byns ägor.
Möter Sörböle och Sögåhls ägor.
Möter Brewijkz ägor.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.