O5:11b(Rubrik:)
Geometrisch affritningh uthöfwer Sörböhle cronhemman 1, Sögålen cronhemman 1 och Frillesätter skatthemman 1. Belägne på Wästgöte Daal i
Tössbo häradt och Tösse sochen.


(Beskrivning:)
Sörböhle littra A och Sögålen littra B hafwe samägor och är Sörböhle capitens säte under Westgöte Daals infanteri, nu indelt capiten herr Georgh Belfrage för 3/4, är någorlunda wähl bebygt, så är och i Sögålen gode bondehuus. Littra C är humblegårdar och D en kryddegårdh. Åkern
består aff diup och godh leermulle iordh, E är Sörböhles tegar som inneholla 13 1/2 tunneland uthsäde öfwer alt, och Sögålens tegar som inneholla 10 1/3 tunnelandh öfwer alt, hwar aff lembnas 1/3 åhrligti träde. En hästhage littra G. Ängarne slås dels ihop dels äre och bytte, och är först
en liten ängh littra H, som slås ihop och gifwer i medels åhrwägh 5 palmar höö. Myrholmen littra J slås och ihop och gifwer 2 palmar höö, item myränga K, slås ihop och gifwer 11 palmar höö, de andre ängarne äre bytte och beteknas Sörböhles tegar medh littra L, som gifwa åhrligt 32 pallmar höö
och Sögåhlens tegar medh littra L som gifwa 23 palmar, åkerwallarne äre dels bytte dels och obytte at hwar slår för sin åkerände, och blifwer aff Sörböhles åkerhöö 16 pallmar, item aff Sögåhlens åkerhöö 11 pallmar, NB är och en ängh littra M som kallas Halsen och är skiptatt
emehlan fyra gårdar, nembligen Sörböhle, Sögåhln, Tydie och Tybyn. Littra L är Sörböles tegar i samme ängh som gifwa åhrligen 11 palmar höö, men Sögålens littra L gifwa 7 palmar och är summan på alt Sörböhles höö åhrligen 68 palmar wallhöö, och summan på Sögålens
åhrligen 50 palmar wallhöö. Littra M är oduglige skogzbackar i ängarne. Skogen littra N är långh och smahl alt nedh till siön Wener, ofwan tunn och små granskogh men nedh mot siön någorlunda godh, så är och mot siön mycket bärgh men åfwan gräsmark. Littra O är en bäck som
kallas Tösse bäck, kommer uhr en kärren på Tösse ägor som aff Tösse cartan widare är at see och är denne bäck på dette rummet skildnat emelan desse och Frillesäters skogzägor, på andre sidan norr uth är ett stycke skogh littra P, som desse gårdar och frälsegården Wensbergh twista
om, är tämmeligh godh skogh hwar om tydeligare finnes beskrefwit upå Wensbergz cartan. Littra Q är en bäckeqwarn som Sörböhle, Sögåhlen och Frillesäter äga tilhopa, är föga om. Littra R är notkast och fås allahanda fisk såsom lax, göös, braxen, gäddor, abbor, lakar, sijk och
annan små fisk. Littra S är rööser som skillia Sörböhle och Sögåhlens ägor å den ene, och Amundebyns, item Wensbergz ägor å andre sidan. Littra T är Tydie åå om hwilken på Tydie och Tybyns carta widare beskrifwes. Littra V är en sääk hwarest i forna dagar bemelte
Tydie åå har luppit och brukas nu för skildnat emehlan desse och Strömsbergz ägor. Littra W är store landzwägen åt Wenersborgh. Littra X är en gammal landzwägh. Littra Y är Winterwägen. Och littra Z är et bärgh som kallas Muhlklippan.
Skattegården Frillesäter no 1, hafwer skähligh gode bondehuus. Twenne små humblegårdar no 2. Och en godh källa no 3. Åkern no 4 består aff leer och leermulle iordh som öfwer alt inneholler 14 3/4 tunneland uthsäde, hwar af 1/3 åhrligen lembnas i träde. Ängen no 5 kallas
Måssen, är tuwut wallängh som åhrligen gifwer 16 palmar wallhöö, i samma ängh är en odugeligh backe no 6 full medh måsstuwor, bärrijs, stenar och små granskogh, noc en liten ängh nys intagen, no 9 som gifwer 3 palmar höö, på både sidor om samme ängh är odug-
lige backar no 10, och mitt öfwer henne löper rålinien hwar öfwer Tydie och Tybyn klandra. På åkerwallarne no 7, fås 20 palmar höö, och är no 8 odugelige backar i gählerna. No 11 är soldatens stugu och där hoss twenne åkerlappar no 12 som inn<eholler>
en half tunnelandh, item åkerwallen no 13 som åhrligen gifwer 1 1/4 palmar höö, summan på alt höö är åhrligen 40 1/4 palmar, alt wallhöö. Skogen är icke synnerligh om, är små grane, ahle och talleskogh, dock widh siön något större vide, no 14 och 15 är full medh twå
bärgh alenast, no 14 är en drågh medh gräsmark. No 16 är notekasten hwarest fås fisk som ofwan förmält är. Så lyder och hit en deel i ofwanbemälte bäckeqwarn littra Q. No 17 är en röös som NB wiser skildnaden emehlan Tösse och Tydie sockner och skall
geographische cartan tydeligen wijsas. P:t, S, är wetandes at dee i röösor heller rååmärken som här tahlas om äre föga om, mann stöder sigh mäst widh gammal häfdh. Är twenne lyckor i Frillesätter littra Å förgätne, som åhrligen gifwa 4 pallmar wallhöö.


(Karttext:)
Möter Tösse Proste-gårdz egor.
Möter Ammundebyns ägor.
Möter Wensbergz ägor.
Wener lacus.
Wener lacus.
Möter Ströms-bärgz ägor.
Torpana ägor.
Möter Tydie och Tybyns ägor.(Under skalan:)
Schala ullnarum.

Boo Kempen Sköld
Anno 1692.


_________________
NB=Nota bene.