O5:12b(Rubrik:)
Geometrisch affritningh utöfwer Amundebyn, cronhemman 1.
Belägit på Westgöte Daal i Tössboo häradt och Tösse sochen.
Anno 1692.                                                                  
                                                                       Rev.


(Beskrivning:)
Amundebyn littra A.
Är feldtwebels booställe under Wästgöte-
daals infanterij, nu tilslagit och indeelt feldtwebeln Brynte
Selfwertälen för 2/3, har gode bondehuus.  Littra B är en humble-
gårdh. Och littra C en källa. Åkern D hafwer godh leermulle-
iordh som öfwer alt inneholler 14 3/4 tunnelands uthsäde, war aff 1/4
åhrligen lembnas i träde, store stenar eller röser beteknas medh o,
och Bränneskären medh +.  Ängen littra E är mestadels iämbn ale-
nast nårr om winterwägen. Littra S är hon något tuwut söder om
sommarwägen littra R, så och näst widh kalfhagen. Littra J är mäst odugelit,
och blifwer på denne ängen åhrligen 27 palmar wallhöö, så är och twenne
ängerödningar littra F, som bestå aff tuwuot och någe måssut wallängh och
gifwa 6 1/2 palmar wallhöö, noc en liten rödningh littra G, som gifwer 1/2 pallm.
Denne rödningh medh et stycke åhleskogh1 där hoss littra H, twista Amundebyn och Wensbergh om, hwilken twisteplatz och finnes på Wensbergz cartan, åkerhööet
blir åhrligen 16 palmar, at summan på hööbohlet är åhrligen 50 palmar. Sko-
gen är fullar icke stoor, dock tämmeligh godh och består aff graan, tall och åhl,
sampt timmer, ifrån landzwägen och öster till littra L är ungh skogh, gått beete
och wallmark, ifrån littra L, mehr i öster till littra M, är han någe större och alt wal-
mark, män där ifrån och alt till siön är skiön skogh blandat medh timmer i
synnerhet Trållemyra littra N, är dän bästa största parten aff denne
myra, skiuter sigh inn på Wensbärgz ägor som aff Wensbärgz cartan är
at see, men widh siön kringh bärgen är mäst liungmark. Rööser eller
råmärke beteknas medh ¤, hwar aff Trålleröösa littra P är dän bästa.
Littra K är et stycke mark tiänligh till ängh. Littra Q är en bäck som
kallas Tösse bäck, kommer ifrån et kiärr på Tösse ägor och fly-
ter igenom Sörböles ägor i Wener. Littra R är landzwägen.
Littra S är winterwägen. Littra V en gammal landzwägh. Och
littra W är en liten wägh och brukas för deele. Fisket
är i Wener twenne notekast littra T, och ell-
iest på allmenningen fås gäddor,
lax, göös, braxnerz.

Boo Kempen Sköld.


(Karttext:)
Möter Tösse Prästegårdz ägor.
Tösse Präste-gårdz ägor.
Möter Brewijkz ägor.
Wener lacus.
Wensbergz ägor.
Möter Sörböhles ägor.
Möter Wensbergz ägor.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.


_________________
1Fel för ahleskogh?