O5:13b(Rubrik:)
Geometrisch
afritningh uthöfwer
Wensbergh frelsehemman 1.
Belägit på Westgöte
Daal i Tössboo härat
och Tösse sochen.
1692.


(Beskrivning:)
Wensbergh littra A är öfwerstens herr Johan Sparwenfels frälse,
hafwer så någorlunda gode bondehuus. Littra B är twenne små humble-
gårdar. Littra D är twenne kalfhagar. Littra E är en skön kallkälla.
Littra F är en sump som brukas at wattne boskap uti. Littra G och H är
åkern, G är brännesann och H är leermulla, som öfwer alt innehol-
ler 17 tunnelands uthsäde, hwar aff åhrligen lembnas 1/5 i träde. Rösor eller
store stenar beteknas medh o, och bränneskähren medh +. Ängen
littra J är iämbn wallängh, alenast widh siön är tywe, på både sidor är
skogh, buskar och bärgh, som aff cartan är at see, men så mycke som du-
ger befinnes åhrligen at gifwa 24 palmar walhöö något blandat medh
starr. Den andre ängen littra L och K är och slät wallängh alenast mitt
öfwer ifrån öst till west. Littra M är en skarp och onyttigh backerygg,
så är och på bägge sidor skogh och buskar som aff cartan kan sees, så myc-
ket som nyttigt är, gifwer åhrligen 17 1/2 palm walhöö, och säges at störste
delen aff denne ängh skall i förre tijder hafwa warit ett hemman, som
troligh är dy husen synes hafwa stått på denne förbemälte backerygg, och
fördenskull kallas nu ängen Öögåhlen. Finnes och en ängerödningh
littra M, som gifwer 3 1/2 palm. Noc en rödningh littra N, om 3 palmar. Änn
twenne små rödningar littra O, som gifwa tilhopa 3 palmar walhöö. Noc fyra
grääsrike lyckor littra C, som gifwa 4 palmar. Här till kommer å-
åkerhööet om 18 palmar. At hela summan på hööbohlet blifwer
åhrligen 73 palmar. Soldatstugan littra Q, har twenne åkerlyckor littra R,
som inneholla 1/3 tunneland och åkerwallen där hoss gifwer 2 palmar walhöö.
Skogen är tämmeligh godh som består i gran, tall, biörk och åhl. Tim-
mer fins mäst widh siön, så är och widh siön liungmark och elliest åpp
bättre bäärrijs och måssut mark, näst gården är grääsmark.
Littra P är en myr medh stoor skogh som kallas Trollemyra, är
aff en röös där hoss littra V, har sitt nampn och kallas Trolleröösa, är
den bästa röös, dee andre är föga om. Littra W är et skoghstycke som Sör-
böhle och Sögåhln twista medh Wensbergh om, samma skogstycke finnes
och på Sörböhle cartan, är tämmeligh godh skogh, ofwan småt gran-
snår, mitt uppå något stoor, men nedh widh siöön timmer, så är och
widh siön liungmark medh bärgh men elliest måse och bärmark. Är
och et stycke littra X, som Amundebyn och Wensbergh twista om, hwarest
Amundebyn har uptagit en ängerödningh och finnes där om på A-
mundebyns cart widare beskrefwit. Widh siöön finnes twenne höge
bergh littra S och T, det första kallas Schelmarsbärgh, på desse bärgh
finnes aflefwor aff twenne gråsteens murar och berättas aff gam-
ble männ at en förnäm fruu widh nampn fru Hällia Gråkolla
dem i forna tijder emot siööröfware uprättat hafwer, denne
fruu har rådet hafft mycket godz på Daals landh, och lärer fin-
nas effter henne flere gamble monumenter. Littra Y kallas Gull-
udden. Littra Z Drängholmen, effter en drängh är där drunknat.
Littra Å kallas Bundtwijka. Fisket är här gått och fås lax, göös,
gädda, sijk, lake, braxen, abbor, mört och annan småfisk. Littra Ä
är notekast, så är och fiske medh näät och mählar, steenstrand är
öfwer alt så när som tree wijkar littra Å och Ö, hwarest är wass
och tienligt till katzestöön.


(Karttext:)
Amundebyns ägor.
Wener lacus.
Möter Amundebyns ägor.
Möter Sörböhles och Sögåhls ägor.
Wener lacus.
Wener lacus.


(Skalan:)
Schala ullnarum.
Boo Kempen
sköldh.                       Rw1.


_____________
1Fel för rev?