O5:14b(Rubrik:)
Geometrisch affritningh uthöfwer
Hallebohl cronhemman 1, belägit på Westgöthe
Daal i Tössboo häradh och Tösse sochen.
Torpana cronhemman 1, i Tössboo härat och
Tydie sochen. Item Tomesbohl skatt-
hemman 1/4 och Singnerudh skatthemman 1/4,
där sammastädes belägne.


(Beskrivning:)
Hallebohl littra A, är reg:t qwarter m:s under adelsfanans
hästhemma herr Petter Ridderkrans, och är af honom
någorlunda wähl bebygt, item en ny annlagdh kryddegårdh
littra B. Och twenne små dock gode humblegårdar littra C. Åkeren
littra D, E är wähl förbättrat, D är gammal och E ny åker, är
full medh hallar heller bärgskär, dels synlige och dels medh
iordh betäckte, samme skäär beteknas medh +, och store ste-
nar medh o, åkern består aff try1 gählen hwar aff ett lemb-
nas åhrligen i träde, är leermulla öfwer alt och befinnes
innehollet öfwer alt wara 17 1/2 tunnelands uthsäde, dock aff-
drages 1/2 tunneland för bränneskähren, dee twenne åkrar
littra F, lyda till Hedzlebacke men föras doch hit på cartan,
effter där om twistas. Ängen littra G är någe sank och
gifwer då medels åhrwägh, är 42 pallmar wallhöö någe mås-
sut, på åkerwallen fås 11 palmar. Bäcken littra H är
skildnat emehlan Hallebohl och Hedzlebacke. Een brunn är
i gården, så är och en källa littra I. Een hästhage J. Een
 kalfhage littra K. Och fägatan littra L.
Torpana littra M är gästgifwar gårdh, är gamble ilake huus.
En liten humblegårdh N. Och en trägårdh föga om, littra P. Åkern
littra Q, hwar aff 1/3 lembnas i träde, är stenblandat leeriordh dock
i det södre gählet är ingen steen, hafwer någre bränskär +,
och röösor o, innehollet är öfwer alt 19 tunneland. Ängar
twenne, den första littra R, är något sank och gifwer åhrligen 20
palmar wallhöö, den andra littra S, gifwer 22 palmar wallhö blan-
dat medh småstar, littra T är en liten ängh, kallas Holmarne
som gifwa 3 palmar, på åkerwallen fås 18 palmar walhöö.
Fiske i Tyie åå littra V, fås gäddor, abbor och mört.  En häst-
hage littra U. Och en kalfhage littra W, tienligh till ängh. Uthmed
gården löper store landzwägen littra X, åt Wenersborg.  Tor-
pana broo, littra Y. Och et bärgh, kallas Kattbärget, littra Z.
Tomesbohl no 1, hafwer skählige gode bondehus. Och tree
små humblegårdar, no 2. Åkern no 3, inneholler öfwer alt 9 2/3
tunneland, hwar aff 1/3 lembnas i träde, är leerblandat mull-
iordh och någre bränskäär +. Ängen no 4, är någe sank
och gifwer åhrligen 24 palmar wallhöö, på åkerwallarne
fås 15 palmar. Twenne täppor no 5 och elliest inthet
mehra.
Singnerudh no 6, hafwer gode bondehus. Och twenne små
humblegårdar, no 7. Åkern no 8, inneholler öfwer alt 6 3/4 tunneland,
gählet är mulliordh. Ängar twenne, den första no 9, kal-
las Myra, är sank mitt uti medh måsstuwor, omkringh är
mäst onyttigh backe och gifwer åhrligen 7 palmar grofft starrhöö,
den andre ängen no 10, gifwer 13 palmar walhöö, och åker-
wallarne 15 palmar. Twenne källor no 11. En häst-
hage no 12. Och en kalfhage no 13.
Skogen belangande, är desse gårdar emehlan obytt,
dy höra dee och tilhopa på ett cart, och hafwer Tomesbohl
och Singnerudh icke mehr i skogen än till huusbehoff, effter
de ähre afgärda hemman uptagne på Hallebohls och
Torpanes ägor. Och löper sockneskildnaden emehlan Tös-
se och Tydie sochnar öfwer Kattbärget littra Z, och åt
Käringebärget no 14, som geographische cartan wissare
tilkommer at uthwijsa, och är skogen icke synnerligh
näst gårdarne men längst bårt emot Frössskogz sochne
råå, omkringh måssen som kallas Raamåssen no 15, är
han bäst, är talle, grane, biörke och åhleskogh, det
skoghstycket no 16, inn till wägen lyder till Hedzleback
hit fört effter där om twistas, är stoor skogh, biörke, asp
och granskogh. Een bäck no 17, som hafwer twenne
bäckeqwarnar no 18 och 19, den ene no 18 lyder till
Hallebohl, den andre no 19, till Torpana. No 20 är
holldamar. No 21 är en stoor bywägh igenom landet.
Och no 22 en mindre. Är och twenne myhror, den ena
no 23, och den andre no 24, hwar uhr ofwanbemälte bäck
sigh samblar. Och är hwadh marken angår omkringh
desse myhror och måssar, bärgh, wallmark, med bär-
rijs och måstuwor.  o betyder röösor eller råmärke.
Besee widare cartan.

Anno   1692.


(Karttext:)
Westenåå ägor.
Här möter Frössskogh sochen.
Möter Westenåå ägor.
Möter Tyie och Tybyns ägor.
Möter Strömsbergz ägor.
Möter Hedzlebackes ägor.
Möter Hedzlebackes ägor.


(Skalan:)
Schala ullnarum.
Boo Kempen Sköld.
                              Rev.


______________
1Fel för trij?