O5:15b(Rubrik:)
Geometrisch
afritningh utöfwer
Tydie stomb cronhemman 1,
och Tybyn skatthemman 1,
belägne på
Westgöte Daal
i Tössboo häradt och
Tydie sochen.
Anno 1692.


(Beskrivning:)
Tyie eller Tydie stomb, littra A, är leutnantz säte under Westgöte Daals infanterij, nu indelt leutnanten herr Jonas Ehlegren för 3/4, är icke synnerligh i bygnader. Littra B, är humblegårdh. C, trägårdh. D, kåhlgårdh. E, en lycka som ärnas till trägårdh. F, en dam. G är et rum
eller wägh till kyrkian. H är Tydie kyrkia om hwilken på geographise cartan widare bör beskrifwas. Åkern littra J, K och L är tree slagz iordemon, J är leermulla, K leeriordh, och L sanniordh, som består aff 14 1/4 tunnelands uthsäde öfwer alt, hwar af lembnas 1/4 åhrligen i träde.
Littra M är en kalfhage. Ängarne äre först twenne littra N, som åhrligen gifwa 38 palmar småstarr, noc en ängh littra O, kallas Holmen, är en skogut backe och gifwer 8 pallmar wallhöö, Holme wåmmen en ängh så kallat, littra P, gifwer 10 pallmar starrblandat walhöö, noc en ängh
littra Q, kallas Skipte, hwar i Tyie ägor en stångh och Tybyn twenne stänger och blir på Tyies lått 2 pallmar små starr, så är och en uthängh i Tösse sochen, kallas Halsen vide Sörböhle cartan littra M, och där sammastäds Tyie tegar no 2, som gifwa 5 palmar walhöö, här till kommer och
åkerhöet som är 7 palmar walhöö, at hela summan på Tyies hööbohl blifwer 70 palmar.             Tybyn littra R, hafwer gode bondehuus. Littra S är humblegårdar. Och littra T, hagar. Åkern littra V hafwer leer och leermulleiordh, men i östre gählet är någre brän-
skär och såågh. Littra o, betyder röser eller store stenar, innehollet öfwer alt är 18 1/3 tunnelands uthsäde, hwar af lembnas åhrligen 1/4  i träde. Ängarne är först twenne, littra W, som gifwa åhrligen 39 palmar småstarr, än en ängh littra Q, kallas Skipte, hwar i Tybyn äger twen-
ne stänger och gifwer 4 palmar småstarr, noc en liten ängh littra X, som gifwer 4 palmar starrhöö, och en lycka littra Y, om 2 palmar, item en uthängh i Tösse sochen som kallas Halsen vide Söhrböhle cartan littra M, och där sammastädz Tybyns teegar no 1, som gifwa 12 palmar
walhöö, så kommer och åkerhööet nembligen 7 palmar wallhöö, at hela summan på Tybyns hööbohl blifwer åhrligen 68 palmar, NB uppå desse ängar gör uattnet stundom då floder är om höst och wåhr tämmeligh skada. Fisket i Wener, Tydie siön och Tyie åå bruka des-
se gårdar ihoop, dock förswarar hwar för sitt landh och fås här allahanda fisk såsom gäddor, lax, sijk, göös, braxn, lake, abbor, mört och slom, dock i Tydie siön fås icke lax, göös eller slom. Notekasten beteknas medh littra Z, så är och här i Tydie siön gode katzestöön emä-
dan här är nogh wass och grunn siöö, ehuruwähl de icke brukas, så fiskas och medh näät och mählar. Tye åå no 7, kommer uhr en siöö i Tössboo härat och Edzleskogh sochen som kallas Käppsiön hwarest hon och förandrar sitt nampn, och skall i geographishe cartan, dess låpp
klart wijsas. Skogen littra Å och Ä består aff grane, talle, biörke och ahleskogh, och är den trachten littra Å bäst, hwarest och finnes något smått timmer, littra Ä är småskogh medh wallmark och bråtar, alenast widh rååskildnaden norruth och widh siöög<a>rne
finnes bärgh som aff cartan är at see. Littra Ö är fyra röösor hwar emehlan är giort et högt diuurhagh medh gillerståckar uti som synes wara här emehlan bägge siögarne wähl inventerat, men brukas icke rätt, uthan skämmer skogen. Littra IJ är en <p>latz
tienligh till ängh men effter dässuthan till desse gårdar är ängh nogh dy lägges det uth till muhlebete. No 3 är et stycke ängh intagit aff Frillesäter och finnes på dess carta hwar om twistas. No 4 är en röös som wijser skildnaden emehlan Tösse och
Tydie sochner. No 5 är gamble landzwägen. No 6 är winterwägen åt Wenersborgh. Och no 8 är ett bärgh som kallas Muhlklippan.


(Karttext:)
Möter Sörböles ägor.
Möter Frillesäters ägor.
Möter Torpanas ägor.
Wener lacus.
Möter Wästenåås ägor.
Tydie siöön.
Möter Nygårdz ägor.

B. Kempensköldh.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.