O5:16b(Rubrik:)
Geometrisch carta öfwer Åhmoleby cronhemman 1, belägit uppå Westgöte
daal, Tössboo häradt och Åhmol sochen. Är bytt ifrån frälse till crone aff
welborne herr Axell Tureson.


(Beskrivning:)
Såsom Åhmoleby nu lyder under staden Åhmol och wähl halfwe staden är bygdh på dess ägor, nembligen all den deel som på den nårre sidan om åån belägin är som grundritningen littra A uthwijsar, dy fat-
tas här inge huus. Gärdzlegårdar feelas här och icke. Åkern littra B består aff 45 tunnelandh leeriordh öfwer alt, som inthet annat kann räknas före änn eensäde, emädan hwar bårgare åhrligen göder och såår sin
åkerlycka som han bäst gitter. Hööbohl är här inthet mehr än åkerwallarne, littra C, 10 pallmar wallhöö, aff orsaak at allan ängen är nu uppbrutin i åker men åkern har förr störste deelen warit där
nu staden är bygder. Skogen littra D, är tarfweligh till gåhlefångh och weedebrandh, är uppfylt medh mycket bärgh, i synnerheet på den östre sidan om landzwägen, wester uth wisas ingen skogzskildnat eller dee-
le emädan en gårdh, Röösa benämbdh som stöter här intill och nu lyder under staden, skall som berättas hafwa hafft samskogh medh Åhmoleby. Muhlebetet är och nötorfftigt. Littra E, är store landzwägen emehlan
Carlstad och Wenersborgh. Littra F, är een åå som kallas Åhmols åån. Fisket är tarfweligh gått i en wijk aff Wener, Åhmols wijken kallat, hwarest fåås lax, göös, gäddor, abbor, lakar, sijk, slom,
mört, sijklingz och annan små fisk.    Boo Kempen sköldh.


(Karttext:)
Een wijk aff Wener, Åhmols wijken kallat.
Hålskogz bärd.
Staden Åhmol.
Stadzens ägor.
Här möter Bärgas ägor.
Här möter Röösas ägor.
Nygåls ängh kallas Ilan, som säijes hafwa lytt under staden.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.