O5:17b(Rubrik:)
Geometrisk carta
öfver Wasswijka
skatthemman 1. Belägit på
Westgiöte Daahl, Töss-
bo häradt och Ånim-
skogh sochn.
Affritat
1694.


(Beskrivning:)
Wasswijka, ähr bydt ifrån frelse till crone aff landz-
höfdingen herr Augustin Lejonsköldh. Dess huus littra A, ähre
merendesl behuldne bondehuus. Giärdzlegårdarne ähre och behuldne.
Åkeren består af 12 tunneland öfwer alt, littra B, är blandingz
iord med leer, mull, sann och stennblanding, men på kullerne
ähr hon mehr leerblandat, hon är och något grund med fuugh
och bränneskiär, 1/4 dehl lembnas till träde, dy blifwer till år-
lig utsäde 9 tunneland, hwar på fåås både slöö och stridh säädh.
Ängen littra C, har ängedråger som löpa emellan bärgh, hwil-
ka engedråger iempte åkerwallarne i medelst åhrswäxt gif-
wa 66 palmar wallhöö, alenast något bandat1 med små star
wid siöhn. Item fåås något wass till boskapzfoder. Skogen
littra D, är nötorfftig af gran, tall timmer något, och biörck lit-
tet. Muhlebetet är intet synnerligt, beståendes mest af bärijs.
Fisket ähr i Wenner skiähligt godt, notekasten betecknas
med ¤ och katzestödien med T. Twenne humblegårdar
littra E, den wästre om 400 stänger, den östre om 120 stänger.
Littra F ähr stoora landzwägen genom Dahlslandh. Littra G
ähr en kallkiälla. Och littra H ähr soldatens tildeling.
                        Boo Kempen Sköldh.


(Karttext:)
Grimme träd.
Öhlbräka.
Här möter Sälliebyns ägor.
Röss.
Röss.
Röss.
Svarte bäcke broo.
Rubbat röss.
Stoor sten hög.
Ref: röss.
Röss.
Grimeträd.
Röss.
Ref: röss.
Wenner lacus.
Här möter Ä-skekiärs ägor.
Mörtholmen.
Myhrewassa äng.
Här möter Åhrebohls ägor.
Röss.
Myhrewassa holme.
Stoor steen.


(Skalan:)
Schala ullnarum.


______________
1Fel för blandat?