O5:19b(Rubrik:)
Geometrisch deli-
neation uthöfwer Skiewijk frälsehemman 1.
Beläget på Wästgöte Daal, Tössboo härat och
Åhmol sochen, item Derenääs frälsehemman 1/4,
och twenne oskattlagde torpp belägne på Skie-
wijkz ägor, hwilke hemman och lägenheter äre
ifrån maiorn herr Rosenbielde ruduserat men doch
honom aff kungliga maij:tt på lifztiden allernådigst
förunt, och altså migh aff welborne herr landzhöf-
dingen befalt effter methoden at ransaka, som
skett är anno 1696 och renoverat, anno 1697.
Aff Boo Kempen Sköldh.


(Karttext:)
Wallmark.
Steningh.
Skogz-drågh.
Dåttebols ägor och Lungerudz måsse i Wärmelandh.
Steningh.
Ahleskogh och kärr.
Steningh.
Här möter Lilletorpz ägor.
Steningh.
Kalf hage.
Bärrijs mark.
Ungh talleskogh och bärrijs mark.
Talle skogh.
Liunghmark.
Talleskogh medh bärrijs och liungh.
Tall och granskogh.
Storskogh.
Möter Skärsmyrs ägor i Wärmelandh.
Talleskogh.
Liungmark.
Talle skogh.
Ungh tallskogh.
Skoghluppin myr.
Granskogh.
Talleskogh.
Ungh skogh.
Talleskogh och wallmark.
Storskogh.
Talleskogh.
Ahle skogh.
Granskogh.
Liunghmark.
Ahl, graan och talle skogh.
Ungh skogh.
Grunn-skär.
Åhmols wijka eller en wijk aff Wener.
Tallskogh.
Dike.
Dike.
Möter Nedre Skieewijkz ägor.
Kiselsteen som skillier Daal och Wärmelandh.
Skiewijkz håla.
Diagonal linie åt staden Åhmol.
Diagonal linie åt Nedre Skiee-wijk.


(Skalan:)
Schala ullnarum.