O5:19cLittra.                  Notarum explicatio.                                                                                                              Qvadrat alnar. Tunlandh. Kappar. Qvadrat alnar. Pallmar.

   Skiewijk som kallas Öfre Skiewijk, är belägit på skogbygden icke långt ifrån Åhmol stadh och är eenstakat.
A. Dess huusbyggnader äre gamble, doch finnes twenne nyie och otäckte booder. Gärdzlegårdarne äre mehr ndels1 behullne
   alenast omkringh ängen äre dee ilake, och är här mycket gärdzlegårdh at hålla, doch icke ont effter gärdzle.
B. Åkern som är 2/3 säde består aff leeriordh medh någre bränneskäär uti, och inneholler 228342 qvadrat alnar trädetz iorden
   afräknat, så blifwer i åhrligt uthsäde,                                                                                                                    152228.           10.         28.
   Är någe lättbrukat iordemon som medh ett paar dragare kann plöijas och såås rågh, korn, blankorn och hafre.
   Ängar äre trenne.
C. Den första är stoor och mycket skogluppin, inneholler öfwer alt 1553834 qvadrat alnar, men då impedimenta som består i skogh och bärgh
   afdrages, så blifwer öfwer                                                                                                                                                                                          1035800.       37.
D. Den andra är och mycket skogluppin och inneholler 201224 qvadrat alnar, men då det skoghluppne som och bärgen blifwer afräknat,
   så blifwer det dugelige,                                                                                                                                                                                               134148.          4 1/2.
E. Den tredie är en liten ängerödningh, om                                                                                                                                                                        35742.          1 1/2.
F. Här till kommer åkerwallarne,                                                                                                                                                                                      93444.          6.
                                                                                                                                                                              _____________________________________________
   Att summan på hööbohlet i medels åhrswäxt blifwer åhrligen någe måssblandat wallhöö,                                                                                            1299134.        49.
G. Skogen består aff ungh graane, talle, biörke och ahleskogh, tarfweligh till huusbehoff och till salu åt Åhmol, doch icke
   näfwerskogh. Muhlebetet är och tarfweligit som består aff wall och liunghambn.
   Fisket är skähligh gått i en wijk aff Wener som kallas Åhmolswijken, hwarest fåås gäddor, lax, lakar, braxen, sijk, abbor,
   mört, wimmor och annan små fisk.
+. Een humblegårdh om 100 stänger.
   På nedre Skieewijkz ägor som stöta hit inntill är och ett stycke skogh medh halparten aff en wijk som kallas Fugelkijlen,
   hwilken wijk och skogestycke lyder hit till Öfre Skiewijk, och är söder ifrån gården belägne, doch klandras aff stadzfål-
   ket och är samma wijk och skogestycke widare at see och finna uppå staden Åhmols geographische delineation.
   Tårpen under Öfre Skieewijk äre först.
H. Dahlen oskattlagt, hwars huus är på deras wijs skählige, så är och gärdzlegårdarne behullne.
I. Åkern är eensäde och består aff sannmulla,                                                                                                           31271.              2.          7 1/2.
K. Noc leer mulla,                                                                                                                                                   12058.                         27 1/2.
                                                                                                                                                                        _____________________________
              Summa på åhrlige uthsädet är,                                                                                                                   43329.              3.          3.
      Är någe lättbrukat iordemon som medh ett paar dragare plöijes, och såås rågh, korn, blannkorn och hafre.
L. Ängen inneholler 184250 qvadrat alnar, det odugelige där aff som består aff bärgh och skogh, så blifwer                                                                   138186.          5.
M. Noc en ängerödningh i skogen söder ut ifrån gården, är en liten godh ängh, om                                                                                                            34816.          2.
N. Här till kommer åkerwallarne,                                                                                                                                                                                     66369.          3.
                                                                                                                                                                                                               __________________________
                             Att summan på hööbohlet åhrligen blifwer, wallhöö                                                                                                                            239371.        10.
   Skogh och muhlebete ihopa medh Skieewijk, fisket brukas icke effter det är för långt till siöös.
O. Noc ett litet nybygge som kallas Wintertorpet, hwars
P. åker är eensäde och består aff sann mulla,                                                                                                             9710.                           22.
        Hwar på såås mäst slöösädh.
Q. Ängen är innom en stängzel medh åkern, är skarp och mager och består aff                                                                                                                100800.           3.
R. Noc en backestugu som kallas Krappet, har alenast en ängerödningh, om                                                                                                                     22000.           1.
                                                                                                                                                                        ______________________________________________
                                                       Summa summarum.                                                                                                                 14.          21.                                  63.
   Älliest är till Öfre Skiewijk inge flere lägenheter, män lägenheet är här nogh till at upprödia ett wackert
   hööbohl.

   Derenääs upptagit på Skieewijks ägor och skattlagt. Är och eenstakat, hwars
S. huusbyggnader äre gamble och icke stort om, men gärdzlegårdarne ähre mehrendeels behuldne.
T. Åkern är eensäde och består aff leeriordh medh mycket bränneskäär uti,                                                             34918.               2.          16.
       Är lättbrukat jordemon som medh ett par dragare plöijes, och såås korn, blannkorn och hafre.
   Ängar äre twenne.
V. Den eene består aff 112000 qvadrat alnar, det skoghluppne afräkat så blifwer behullit,                                                                                              110000.           4.
W. Den andre är sank och inneholler 44620 qvadrat alnar, det skogluppne där aff så blifwer behullit,                                                                               40000.           2.
X. Här till kommer åkerwallarne,                                                                                                                                                                                    117644.           6.
                                                                                                                                                                                                                         _____________________
                           Att summan på hööbohlet åhrligen blifwer wallhöö någe blandat medh småstarr,                                                                                  267644.          12.
   Skogh och muhlebete effter nötorfft till huusbehoff, ihopa medh Skieewijk.
   Fisket är gått och nähra till siön Wener eller Åhmols wijken.
Y. Humblegårdh om 140 stänger. Och elliest intet mehr, står och icke wijdare att förbättra, effter det är afgärda inn-
   om hank och stöör och får icke widare om sigh gripa.


___________________
1Fel för endels.