O5:20c(Beskrivning:)
Geometrisch carta och delineation öfwer Säter och
Biörkijl, twenne frälsehemman belägne på Westgöte Daal, Tössboo häradt och Åhmol sochen, på skogbygden
nähra inn till Åhmol stadh, är eenstakade hemman, hwars ägor man är welborne herr Arved Rosenbielke, och
effter dee äre ifrån honom blefne reduserade dy hwart aff welborne herr landzhöfdingen befalt at dee effter metho-
den skulle ransakas och skattläggas. Men ähre sädan aff hans kongliga maytt honom herr Rosenbielke på lifztijden
  allernådigst förunt.

              Notarum explicatio.
                                                                                                                                                        Qvadrat alnar. tunland. kappar. qvadrat alnar. pallmar.
A. Säters huusbyggnader äre skähligen behuldne. Sammaledes och gärdzlegårdarne, och
   är här tämmeligh mycke gärdzlegårdh at hålla.
B. Åkern är 3/4 säde som består aff leermull 184229 qvadrat alnar, då trädetziorden afdrages blifwer,    138171.        9.          28.
X. Noc sannjordh,                                                                                                                                    6600.                      15.
                                                                                                                                                      _________________________
                       Summan på åhrlige uthsädet är,                                                                                      144771.        10.        11.
   Är någe lättbrukat iordemon som plöijes medh ett paar dragare, och såås rågh,
   korn, blannkorn och hafre.
C. Hööbohlet består först aff en stoor ängh som öfwer alt inneholler 1378864 qvadrat alnar, impe-
   dimenta som är skogh och en odugeligh backe, där aff så blifwer                                                                                                           919000.      31.
D. Den andre är liten, dok i proportion bättre och inneholler 124200 qvadrat alnar, där aff impedimenta,                                                  94200.       4.
E. Här till kommer åkerwallarne,                                                                                                                                                              104051.       5.
                                                                                                                                                                                                          ___________________
                     Summan på hööbohlet blifwer åhrligen i medels åhrswäxt,                                                                                                 1117251.     40.
   Är fullar alt wallhöö, men hårdbrukade ängar.
   Skogen är tafweligh till bränsle, gärdzle och smått timmer, item till salu åt Åhmol.
   Muhlebetet är och tarfweligit som består aff liungh och wallmark.
F. Tränne humblegårdar om 300 stänger.
G. Een kålgårdh. Och elliest inge flere lägenheter, kan och icke widare förbättras uthan ale-
   nast i ängh som bättre kunde upprödias.
R. Är deele emehlan både gårdarne.

                   Notarum explicatio.

J. Biörkijl, dess huusbyggnader äre någe så nähr behulne men taken äre icke gode,
   så äre och wäggarne i lagårdz husen aff dynga skämbde.
   Gärdzlegårdarne äre behullne.
K. Åkern som är 3/4 säde, består aff diup leermulla öfwer alt och inneholler 177964 qvadrat alnar,
   där aff trädetziorden så blifwer åhrligen uthsäde,                                                                                 133473.          9.         17.
    Är någe lättbrukat iordemon som medh ett paar dragare kan plöijas, och såås rågh,
   korn, blannkorn och hafre.
L. Hööbohlet består först aff en ängh som inneholler 533492 qvadrat alnar, men då skogh och buskar aff-
   drages så blifwer det,                                                                                                                                                                           267446.      11.
M. Den andra inneholler 564000 qvadrat alnar, där aff det odugeliga så blifwer,                                                                                     376000.      14 1/2.
N. Den tridie är liten och belägen widh åån et stycke ifrån gården, innehollar 47872 qvadrat alnar, där
   aff en odugeligh backe, så blifwer                                                                                                                                                           30000.        1 1/2.
O. Här till kommer åkerwallarne,                                                                                                                                                            268880.       13.
                                                                                                                                                                                                 ________________________
                     Summa på höbohlet blifwer åhrligen i medels åhrswäxt wallhöö,                                                                                         942326.      40.
   Skogen är tarfweligh medh gåhlefångh, bränsle, smått timmer och wedh till salu åt
   staden Åhmol. Så är och muhlebetet tarfweligit som består aff wallhambn.
P. Een humblegårdh om 200 stänger.
Q. Een kåhlgårdh.
   Elliest är inge flere lägenheter, står och icke widare at förbättra uthan alenast
   at ängarne kunde bättre opprödias.

               Reefwat och ransakat anno 1696
               och renoverat anno 1697 aff
                    Boo Kempen Sköldh.


(Karttext:)
Een deel aff Åhmols åån.
Godh och iämbn änge-wall.
Möter Lahrsbols ägor.
Stening.
Mäst odugeligh backe.
Qwarn till Tållebohl.
Ungh grane och talle skogh.
Stoor grane skogh.
Steningh.
Steningh.
Steningh.
Wall-mark.
Graneskogh.
Stening.
Tuwut, stubbut och mehrndels1 oduge-ligh ängewall.
Möter Finsere ägor under Nygårdh.
Möter Gunnarbohls ägor.
Steningh.
Här är ängen bäst, doch tämmeligh swagh.
Skogluppin och oduge-ligh änge-wall.
Buskar.
Stening.
Jämbn och någe godh ängh.
Här är ängen skogluppin, mäst öfwer alt.
Nys wppröidh wall.
Mäst odu-geligh wallmark.
Swin hage.
Odugeligt.
Odugeligt.
Stoor skogh.
Stor grane och ahleskogh medh litet biörkeskogh.
Mäst odugeligh ängh.
Någe iämbn ängh.
Jacobz byns ägor.
Ahleskogh.
Skähligh godh.
Wallmark och fädrefft.
Uth marken.
Talleskogh och odugeligh backe.
Gåse myhra.
Wallmark och talleskogh.
Jämbn ängh.
Änge drågh.
Steningh.
Möter Wåmmedahlen som är et tärpp2 under Nygårdh.
Skogh och bärgh.
Tuwut och stubbut ängh.
Skogut.
Talleskogh och wallmark.
Steningh.


(Höger om kartan:)
NB. Är wethandes at welborne herr Rosenbielkes
sätegårdh Nygårdh stöter medh sine skogzä-
gor hit inntill, icke alenast här på den östre
sidan uthan och på den södre, och effter alt har
warit under ett frälse, dy finnes här intet
deele emehlan uthan frälse man har här dis-
ponerat effter egot behagh, och säijes at bemelte
Nygårdh forna tijder skall hafwa warit ett
torpp upptagit aff Säters ägor.__________________
1Fel för mehrendels.
2Fel för tårpp.