O5:22b(Rubrik, vänster sida:)
Geometrisch carta och delineation uöfwer Kryhnebohl eller som i specification
står Grinnebohl ett helt nu 1/2 hemman, belägit uthi Sundahls häradt och Ginstadh2 sochen på skoghbygden
en halff mijl ifrån store landzwägen, under Bärgz frelse, och possideras nu aff landzhöfdingen höghwelborne
herr Mauritz Påsse, är ett eenstakat hemman och befalt aff kunglige reductions commissionen at ransa-
kas och effter methoden at skattläggas huilket skett är som här nedan före finnes annteknat.


(Rubrik, höger sida:)
Geometrisch carta och delineation uthöfwer Backerudh frelsehemman 1/4, nu skattlagt
för 1/2, belägit en fierdedels mijl ifrån store landzwägen i Sunndals häradt, Buhlstadh sochen och Wästgöte
Daals landh, på slättbygden, under Löfåhs frelse och possideras nu aff landzhöfdingen höghwelborne
herr Mauritz Påsse, är ett eenstakat hemman och befalt aff kungelige reductins commissionen at
ransakas och effter methoden at skattläggas hwilket och förrättades som här nedanunder finnes
annteknat.


(Vänster sida:)
                Notarum explicatio.
Littra.
   Kryhnebohl, hwars huusbyggnat äre hielpelige, sammaledes och gärdzlegårdarne.                                  Qvadrat alnar. tunland. kappar. pallmar.
   Åkern består aff 2/3 säde, och först.
B. Leeriordh 218471 qvadrat alnar, det är 16 tunlandh 19 1/4 kappar, då trädetziorden afdrages så blifwer,  145659.       10.        13.
C. Stenigh leermulla 59624 qvadrat alnar, det är 4 tunlandh 8 1/4 kappar, trädetziorden där aff så blifwer,      39749.         2.        27.
D. Leermulla 21400 qvadrat alnar, det är 1 tunlandh 16 3/4 kappar, trädetziorden där aff så blifwer,               14267.         1.          1/2.
E. Och wallbrått 14972 qvadrat alnar, det är 1 tunlandh 2 kappar, trädetziorden där aff så blifwer,                   9981.                    23.
                                                                                                                                                              ______________________________
   Summa år 314467qvadrat alnar, är 22 tunland 14 3/4 kappar, trädet där aff så blifwer åhrligt uthsäde,       209656.       14.        31.
   Är och linne, ödelagdh och till åker odugeligh.
   Är alt hålbrukat iordemon som plöijes medh tree par dragare och såås både stritt och slött.
   Ängar äre twenne, den förste.
   Öster ifrån gården en som är iämbn, någe sank och en deel skogluppen, aff innehåld 586320 qvadrat alnar,
   där aff impedimenta så blifwer 534720 qvadrat alnar, och gofwer wallhöö,                                                                                             18.
   Wäster ifrån gården een skogut, skamper och swagh wallängh, som inneholler 311088 qvadrat alnar, det
   odugelige som består aff ett bärgh och någe skogh, där aff så blifwer 196000 qvadrat alnar,                                                                     6.
H. Åkerwallarne inneholla 68783 qvadrat alnar och gifwa wallhöö,                                                                                                               3.
                                                                                                                                                              ______________________________
                 Summa åhrlig i medels åhrswäxt blifwer wallhö,                                                                                                                         27.
   Skogen är samskuten medh månge gårdar, är till gärdzle, brånsle1 och smått grantim-
   mer tarfweligh.
   Muhlebetet består aff hielpeligh wallhambn.
   Twenne små humblegårdar inn emehlan husen.
J. Twenne små grästäppor hwars hööbohl är innräknat medh ängarne. Och
K. een liten kalfhage. Älliest fins inge flere lägenheter.


(Höger sida:)
                Notarum explicatio.
Littra.
   Backerudh, hwars huusbyggnader äre hielpeligh behullne, gärdzlegårdarne och så
   åkern är 2/3 säde, består aff.                                                                                                                 Qvadrat alnar. tunland. kappar. palmar.
L. Någe löös leermulla, rööachtigh medh någre leerskallar 232624 qvadrat alnar, det är 16 tunneland
   och 20 kappar, men då trädetziorden afdrages så blifwer i åhrligt uthsäde,                                                   155083.       11.       2 1/2.
   Plöijes medh twå paar dragere och bär icke gärna strijsädh, men mäst blansädh.
   Ängar äre twenne, den
M. söder är iämbn wallängh, dock skarpp och icke bärande,                                                                          343100.                                11.
N. Den östre är någe skogut, doch mestedels iämbn och bärande wallängh, inneholler 394544, det
   skogluppne, där aff så blifwer wallhöö,                                                                                                        295908.                                15.
O. Här till kommer åkerwallarne,                                                                                                                   123656.                                  8.
                                                                                                                                                           __________________________________
                    Summa på åhrliga uthsädet sampt wallhööet,                                                                                                  11.       2 1/2.     34.
   Skogen eller uthmarken är samskutin medh månge andre gårdar och finnes knapt gärsle
   och bränsle, är mäst rijs och buskar.
   Muhlebetet är godh wallhambn.
P. Een kalfhage.
Q. Fägata.
R. Fisket är ringa i Dahleborgz åå. Och elliest inge flere befintlige lägenheter.


(Rubrik, mitten:)
Bärga een uthiordh, ibidem i Grinstad sochen.

(Mitten:)
                         Notarum explicatio.

   Denne uthiorden possideras aff herr baron
   Maurit Påsse, hon är belägin i Bärga gårdz
   åkergiärde och specifiseras för Bärgh, men fin-
   nes i denne sochnen icke någon af det nambnet,
   utan en fierdedels gårdh som heter Bärgh, är
   fördenskuldh utan twifwel denne Bärga den sam-
   ma uthiorden.
Littra.                                                                   Qvadrat alnar. tunland. kappar. pallmar.
   Dess åker består aff
S. Leermulla,                                                              19500.          1.         12 1/2.
T. Dito nyiare åker,                                                      5966.                       13 1/2.
                                                                             ______________________________
                                                        Summa.             25466.           1.         26.
V. Där hoss är ängewall som in-
   neholler 16432 qvadrat alnar, hwar
   någre bärgzkållar finnes som
   afräknas, så blifwer åhrligen wal-
   höö icke fult,                                                                                                          1.


Afmått anno 1697 och renoverat anno 1698 aff
Boo Kempen Sköldh.


(Karttext, vänstra sidan:)
Een uthmark, andre gårdar annhörigh.
Möter Säfwerboos ägor.
Linie åt Bärgh.
Säfwerboo.
Linne.
Linne.
Möter den samskutna uthmarken.
Möter Högens ägor.
Linie åt Grinstad kyrkia.
Högen.
Linie åt Nohlhagen.
Möter den sam-skutna uthmarken.


(Karttext, mitten:)
Linie åt Bärgh.
Möter Bärgias ägor runt om.
Linie åt Grinstad kyrka.
Linie åt Bäcken.
Linie åt Klefwan.


(Karttext, höger sida:)
Dahleborgs åå.
Möter Giestadh sochen.
Dahleborgs åå.
Möter Tängelsboos ägor.
Möter den samskutna uthmarken.


(Skalan:)
Schala ullnarum.
______________________
1Fel för bränsle.
2Fel för Grinstadh.