O5:24b(Rubrik, vänster sida:)
Geometrisch
carta och delineation
öfwer Åhlerudh eller som finnes
specificerat Allerudh frelsehemman 1/2,
belägit i Elfzborgz lään, Wästgöte Daal,
Sundals häradt och Buhlstadh sochen på
slättbygden 1/2 mijl ifrån store landzwägen,
är ett eenstakat hemman under Löfååhs
säterij och possideras nu aff herr baron
Maurit Påsse, befalt aff kungliga
reductions commisionen at ran-
sakas och skattläggas.


(Vänster sida:)
   Åhlerudhz huusbyggnader äre på bondewijs hielpeligh behullne. Gärdzlegårdarne äre / ehuruwähl
   här är ont effter gärdzle / och behullne.                                                                                                                                                    Qvadrat alnar. tunland. kappar. pallmar.
B. Åker som är halfsäde, dock under tiden någe mehr, består aff leermulla 207858 qvadrat alnar, det är 14 tunlandh 27 kappar, noc
C. Leeriordh 62662 qvadrat alnar, det är 4 tunlandh 15 1/4 kappor, summa öfwer alt är 19 tunlandh 10 kappar, halfparten för trädet blifwer,  135260.      9.        21.
   Kan plöijas medh twå par dragere och såås både strij och slöösädh, doch mäst blamkorn1.
   Ängar äre twenne.
D. Dän södre är förmedelst en wägh stor tramp underkastat, är deels sank, dels skogut och wijdebuskar, som
   och skarp wallängh, aff inneholdh 472300 qvadrat alnar, trampet och det skogluppne affräknat så blifwer,                                                      314867.                             18.
E. Den nordre kallas Hagen, är mehrndels bättre wallängh alenast på den nordeste ändan är ho skogut, sank
   och swagh, inneholler 179038 qvadrat alnar, där aff impedimenta så blifwer,                                                                                                  143230.                               6.
F. Här till kommer åkerwallarne,                                                                                                                                                                        198380.                               8.
                                                                                                                                                                                                           _________________________________
                        Summa på åhrliga utsädet, sampt höbohlet som ähr wallhöö,                                                                                                                        9.         21.       32.
G. Skogen eller uthmarken är samskutin medh månge gårdar, män skogen är aff ringa wärde icke annat än små
   buskar, alenast muhlebetet är wallhambn och gått bete.
   Een kåhltäppa.
   Een daam.
H. Een reedwägh.
   Och elliest inge flere com eller incomoditeter, står och näppeligh widare at förbättra eller uppodla.


(Rubrik, höger sida:)
Geometrisch
delineation öfwer Norre Rydian,
är 1/2 skatte crone, belägit uthi
Elfzborgs lään, Wästgöte Daalslandh,
Sundaals häradt och Bulstadh sochen,
på slättbygen dock icke långt ifrån
skogen och en fierdedels mijl ifrån landz-
wägen, är ett eenstakat hemman.
Är och befalt aff kungelige reductions
commissionen at effter methoden
ransakas och behörigen skatt-
läggas.


(Höger sida:)
                Notarum explicatio.
Littra.
   Norre Rydianz gårdh är särbygt som aff cartan är at see, hwars huusbyggnader äre mehrndeels
   gamble och ilake, män gärdzlegårdarne behullne.                                                                                               Qvadrat alnar. tunland. kappar. pallmar.
   Åkern är halfsäde och
J. består aff leermulla öfwer alt, på somblige ställe meer och somblige mindre leerblandat, dess inneholdh är
   369447 qvadrat alnar, det är 26 tunlandh 12 1/2 kappar, där aff halfparten i träde så blifwer,                               184723.        13.        6 1/4.
   Är någe hårdbrukat iordemon som medh 2 1/2 á 3 paar dragare plöijes, och såås rågh, korn och blannkorn, dock
   mäst blankorn.
K. Ängen inneholler 933416 qvadrat alnar, men när det skogluppne sampt någre skarpe kullar afdrages så blifwer,  622277.                                   30.
L. Här till kommer åkerwallarne som inneholla och gifwa,                                                                                         109760.                                     5.
                                                                                                                                                                         ________________________________
                 Summa på åhrliga uthsädet, som och hööbohlet som är wallhöö blifwer,                                                                        13.        6 1/4.     35.
M. Skogen är ringa och knapt till gåhlefångh och wedebrandh, men muhlebetet är wallhambn och tarfweligen
   gått, och är denne skogh eller uthmark samskutin och månge hemman tilhörigh.
N. Fiske är fullar i Dahleborgz åå män ringa och föga aff wärde.
O. Een qwarn som lyder till Buhlsta prostegårdh.
P. Noc twenne qwarnar, den ene skattar till cronan, den andre lyder till Westergården och häradzhöfdingen Rosenholm.
   Älliest är inge flere lägenheter står och icke widare att förbättra.


(Karttext, vänstra sidan:)
Möter den samskutne uthmarken.
Tårp.
Linie åt Buhlsta kiörka.
Möter Torps ägor.
Någe tuwut.
Möter Torgunnehagens ägor och sochenskildnaden emehlan Buhlstadh och Giesstadh sochner.
Möter Glössbyns ägor.
Möter een uthmark till Giestadh sochen.


(Karttext, höger sida:)
Dahleborgz åå.
Möter dän samskutna uthmarken.
Måsetorp.
Dahleborgs åå.
Skogut, dock godh wallängh.
Någre skarpe kullar.
Skogut, blööt, tuwut och måssut wall ängh.
Möter dän samskutna uthmarken.


(Över skalan:)
Afmätt anno 1697, och renove<ra>t anno 1698 aff Boo Kempen Sköld.

Schala ullnarum.


______________
1Fel för blankorn.