O5:25b(Rubrik, vänster sida:)
Geometrisch affritningh öfwer Högztorpp prabende hemman 1,
Nu frelsehemman under Löfåhs, landzhöffdingen höghwelborne Maurit Påsse annhörigt, be-
lägit i Elfzborgz lään, Westgöte Daals landh, Sundals häradt och Buhlstadh sochen,
skogbygden 1/2 mijl ifrån landzwägen, är eenstakat hemman och aff kunglige reductions
commisarie befalt at ransakas och skättläggas1.


(Vänster sida:)
                         Notarum explicatio.
Littra.                                                                                                                                                                                  Qvadrat alnar. tunland. kappar. palmar.
A. Högstorpz huusbyggnader äre mehrndels gamble och ringa, men
   gärdzlegårdarne äre behullne.
   Åkern är halfsäde och består aff.
B. Leeriordh 247850 qvadrat alnar, det är 17 tunlandh och 22 2/3 kappe.
C. Leermulla 50430 qvadrat alnar, det är 3 tunlandh 19 1/3 kappe.
        Summa 298280 qvadrat alnar, 21 tunlandh 9 3/4 kappe öfwer alt, där aff halfparten för träde, så blifwer i åhrlig uthsäde,   149140.     10.      21.
   Ängar äre twenne.
D. Den första inneholler öfwer alt 479906 qvadrat alnar, är någe skogluppen så finnes där och någre bärgh, hwilket då det
   afdrages så blifwer behullit,                                                                                                                                                       319938.                             17.
E. Den andra kallas Hagen, är skähligh godh doch någe ahlebuskar uti, inneholler öfwer alt 255206 qvadrat alnar impedimen-
   ta, där aff så blifwer                                                                                                                                                                  250065.                             13.
F. Här till kommer åkerwallarne som inneholla,                                                                                                                               67300.                              4.
                                                                                                                                                                                          ______________________________
                                        Summa wallhöö,                                                                                                                                                                           34.
G. Uthmarken är samskutin medh månge byiar, och är
   skogen nötorfftigh till bränsle, gärdzle och stöör sampt någe smått timmer, doch icke näfwer eller löfbrott, men
   muhlebetet är någe magert dok wallhambn.
H. Fisket är i Dahleborgz åå, dok ringa.
   Älliest är inge flere lägenheter, står och icke widare at förbättra emädan på den samskutna uthmarken icke widare
   effterlåtes at intaga.
G. Är soldat stomben.


(Karttext, vänstra sidan:)
Möter den samskutna uthmarken.
Dahleborgs åå.
Möter Cambohls ägor.
Cambohl.
Dahlborgz åå.
Soldat stugun.


(Rubrik, höger sida:)
Geometrisch carta öfwer Böhn som specificeras
för Böhlen kyrkiohemman 1/4, nu nyhligen upphöit i crones renta
till 1/2 mantal, nu frelseh:n höghwelborne herr Maurit Påsse an-
hörigt, belägit i Elfzborgz lään, Westgäte Daals landh, Sun-
dals häradt och Buhlstadh sochen på slättbygden widh store
landzwägen, är eenstakat hemman och aff kungliga reductions
commisarie befalt at ransakas och skattläggas, bleff och skattfört
för 12 : 20 : 22 2/3 ränta.
Noc Leeforsa som specificeras för Ekeforssa qwarn och ström, ibidem.


(Höger sida:)
                        Notarum explicatio.
Littra.                                                                                                                                                                     Qvadrat alnar. tunland. kappar. palmar.
K. Böhn eller Böhlen hafwer hielpeligh behullne huusbyggnader, gärdzlegårdar ochså.
   Åkern är halfsäde som består aff.
L. Leermulla 2125541 qvadrat alnar, det är 15 tunlandh och 12 1/2 kappe.
M. Ibitem mulliordh aff ängen, nu i åhr uppbrutin ilak wall 18740 qvadrat alnar, det är 1 tunlandh 11 kappar.
   Summa 234281 qvadrat alnar, 16 tunlandh 23 kappar öfwer alt, där aff halfparten i träde så blifwer i åhrligt uthsäde,  117140.      8.      11 1/2.
   Plöijes medh 2 1/2 paar dragare och såås mäst blankorn och hafre.
N. Ängen är mehrndels runt om åkern, är wähl horisontal iämbn, dock tuwut hålwall och till en stoor deel skam-
   per, består aff,                                                                                                                                                              544612.                              20.
O. Här till kommer åkerwallen,                                                                                                                                          26990.                                1 1/2.
   Så är och en uthängh wester ifrån gården 1/4 fierdingz wägh belägin, som är tuwut medh witmåsse bewuxen, liten och
   dåligh, gifwer åhrligh,                                                                                                                                                                                                 2 1/2.
                                                                                                                                                                               _________________________________

                             Summa öfwer alt i medels åhrswäxt wallhöö,                                                                                                                                  24.
P. Uthmarken är samskutin medh månge gårdar, finnes ingen skogh uthan måste sådant köpa och hämpta wähl en mijl
   där ifrån, män muhlebetet är tarfweligt och godh wallhambn.
Q. Een forssqwarn lyder hit till gården wester om åån, består af ett paar stenar och går mäst åhret igenom, skattar apart,
   nembligen 15 daler silfwermynt uthom gårdskatten.
R. Een daam och elliest inge flere befintelige lägenheter.
S. Leeforsa eller Eekeforsa qwarn och ström, öster om åån belägin widh Leeforsse broo, består aff 5 alnars fall och twen-
   ne qwarnhuus medh 1 par stenar i hwardera huset, och lyder dän näst landet till Maurit Posses gårdh Lee-
   fors, den andre dito är anno 1485, / som aff ett gammalt pergamentz bytes breff är att see, /  bytt ifrån Nils Posse
   och till ett skattehemman Tengelsboo, nembligen halfwa strömen för en där emot gifwen ödegårdh i Giesta sochen,
   Hopperudh kallat, och brukas altså nu en weka aff Tengelsboo och en weka aff dess sedermera arfwingar
   som nu äre månge, och till en stoor allmenningh blefwen.


(Karttext, höger sida:)
Möter Hwenas ägor.
Swagh och tuwut wallängh.
Samskutna uthmarken och landzwägen.
Linie åt Hwerna.
Här möter Heedes ägor.
Någe tuwut wallängh.
Hede.
Någe skarp och swagh ängh.
Linie åt Leeforss.
Linie åt Gillesbyn.
Dahlborgs åå.
Möter Gillesby ägor.


(Under skalan:)
Schala ullna-
rum.


(Under pelaren:)
Affmätt anno 1697 och renoveratt anno 1698 aff
Boo Kempen Sköldh.


_______________
1Fel för skatt.