O5:28b(Rubrik, vänster sida:)
Geometrisch delineation
uthöfwer Wästanwäga cronhemman 2/3, och
Wästanwäga cronhemman 1/3, belägne upå
Wästgöte Daal, Norddals häradt och
Järn sochen. Är bytt medh herr Eggert Stake
och aff kongliga reductions commissionen be-
falt reefwas och skattläggas.


(Vänster sida:)
Littra.                    Notarum explicatio.                                        Qwadrat alnar. tunland. kappar. qwadrat alnar. pallmar.

   Wästanwäga är eenstakat hemman och
   belägit på skoghbygden, hwars
A. huusbyggnat effter bondewijs behullne, så
   äre och gärdzlegårdarne behuldne som ä-
   re månge nogh och långh wägh effter gärdzle.
B. Åkern är 2/3 säde, som består aff leermulla
   87470 qvadrat alnar, men då trädetziorden afdra-
   ges så blifwer det,                                                                            58312.           4.          5.
C. Sannblandat mulliordh 78714 qvadrat alnar, då trä-
    detziorden afdrages så blifwer,                                                        52476.           3.         24.
D. Och leerblandat mulliordh 76770 qvadrat alnar, då
   trädetziorden afdrages så blifwer,                                                     51180.           3.         21.
   Hwar på såås blannkorn, doch mäst hafre,
   är någe hårdbrukat iordh som intet under
   twå eller half tredie paar dragare plöijes.
E. Ängar äre twenne, den första inneholler,                                                                                          343042.           11.
F. Den andra inneholler,                                                                                                                      364592.           12.
   Desse ängar äre wäl horisontal iembne, dock
   tuwute och icke synnerligh bärande.
G. Åkerwallarne inneholla,                                                                                                                  153968.             6.
                                                                                                       __________________________________________
                                                                                    Summa.        161968.         11.         18.
                                                                                   Wallhöö.                                                         861602.           29.
H. Een godh kalfhage.
J. Noc en mindre kalfhage. Och
   een liten humblegårdh om 80 stänger.
   Skogen eller uthmarken är samskutin medh månge
   gårdar, är till huusbehoff tarfweligh medh
   gärdzle, bränsle och grantimmer, doch långh
   wägh at hembta, men mulbetet är swagt
   som består af wallmark. Denne skogh sträc-
   ker sigh alt till Wener siöön, men för den lån-
   ge wägen skuldh brukas där intet
   fiske.
   Elliest är här inge flere lägenheeter, står
   och icke widare at förbättra.


   Wästanwäga torpp, är eenstakat hemman
   belägit på skogbygden och upptagit på
   Wästanwäga ägor, eller som somblige
   berätta, på den sumskutne uthmarken.
K. Dess huusbyggnat äre behullne, så äre och
   gärdzlegårdarne wähl behullne.
L. Åkern är 4/5 säde, som består aff muliordh
   105516 qvadrat alnar, trädet afdrages så blifwer,                            84412.         6.            1.
M. Noc löös och swagh mulliordh 17700 qvadrat alnar,
   trädetziorden där aff så blifwer,                                                        14160.          1.
   Är någe hårdbrukat iordemon som med
   2 eller half tredie par dragare plöijes, och
   såås mest blannkorn och hafwer säädh.
   Höbohlet består aff en stoor och en liten ängh.
N. Den store är tuwut och någe skogluppin, hon
   inneholler 324498 qvadrat alnar, där afdrages
   impedimenta som består aff buskar och
   tramp i wägen så blifwer,                                                                                                                 272000.           11.
O. Den lilla inneholler,                                                                                                                          16200.             1.
P. Här till kommer åkerwallarne,                                                                                                         131624.            8.
                                                                                                    _____________________________________________
          Summa i åhrligt uthsäde,                                                          98572.          7.           1.
          Wallhöö,                                                                                                                                  419824.           20.
Q. Een kalfhage. Och
   twenne humblegårdar om 240 stänger.
   Skogh, betesmark och fisket är aff lika be-
   skaffenheet som här hoss om Wästanwäga
   är beskrifwit. Och är
   denne gården wähl oppodlat at han intet
   mehra ståås at förbättra.


(Karttext, vänster sida:)
Möter Jähren stombs ägor.
Godh ängh.
Fägata.
Skogut och stubbigh ängh.
Tuwut ängh.
Een iämbn doch någe tuwut ängh.
Tuwut.
Jämbn dock någe tuwut ängh.
Möter Brånas ägor.
Fägata.
Steningh.
Steningh.
Möter den samskutna uthmarken.


(Rubrik, höger sida:)
Geometrisch delineation
uthöfwer Kroken skatthemman 1/4, belägit
uppå Wästgöte Daal, Nordals häradt
och Holm sochen, är bytt medh welborne herr
Erik Stake och aff kungligh reductions
commissionen befalt effter nyie methoden
reefwas och skattläggas.


(Höger sida:)
Littra.       Notarum explicatio.                                                                 Qwadrat alnar. tunland. kappar. qwadrat alnar. pallmar.

   Kroken är eenstakat och på skoghbyg icke långt ifrån landzwägen belägit.
R. Dess huusbyggnat äre effter bondewijs gode och behullne, så äre och
   gärdzlegårdarne behullne.
S. Åkern är eensädes iordh, och består aff leeriordh öfwer alt,                            85615.        6.          3.
   Är någe lättbrukat iordemon som medh twenne oxar och en häst fram-
   manföre kann plöijas, och såås blannkorn, hafre, någe rågh och weete.
T. Hööbohlet består aff en ängh som deels är wallmark och inneholler 366000 qvadrat,
   men då det odugelige afdrages så blifwer det,                                                                                                244000.           9.
V. Deels och maaängh som inneholler,                                                                                                             165600.          12.
W. Här till kommer åkerwallarne som inneholla,                                                                                               184000.           9.
                                                                                                                 ___________________________________________
               Summa i åhrligt uthsäde,                                                                     85615.        6.          3.
               Höö, halparten wall och halparten maahöö,                                                                                      593600.         30.
X. Skogh är här till huusbehof tarfweligh medh gåhlefångh, brensle, grantim-
   mer och kåhlskogh ad salu till Åppere bruuk.
   Muhlebetet är och tarfweligh wallhambn.
   Fiske i Nähre siöö och Hafdekärn, hwarest fåås gäddor, abbor, mört och an-
   nan små fisk till huusbehoff.
   Twenne humblegårdar den ene om 160 stenger och den andre om 80 stänger.
   Denne gården är wähl oppodlat och står icke wijdare att förbättra.


(Karttext, höger sida:)
Här möter Backens ägor.
Här möter Nohlkärs eller någre frälsehemmans samskutne uthmark.
Skogut ängh.
Maa ängh.
Biörkskogh.
Tallskogh.
Tall och gran skogh.
Wall ängh.
Maa ängh.
Wallmark.
Skogh och sank myr.
Granskogh.
Öhn.
Granskogh.
Nähre siöö.
Myr.
Hafde kärn.
Nähre siöö.
Porsswijk.
Krokz udde.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.

Reefwat anno 1696
och renoverat anno 1697
aff
Boo Kempen Sköldh.