O5:29b(Rubrik vänster sida, blyerts:)
Charta
öfver
en utmark till
Nordahlsberg
med underliggande frelsegods, Holm, Sörbyn,
Markerstorp, Sapphult och Fagerlid
uti.


             Geometrisch delineation.

Öfwer en uthmark belägen på Wästgö-
te daal, Nordals häradt och Holm Sochen, höghwelborne
baron herr Maurit Posse annhörigt. Dess
situartion och deelningh emehlan höghbemelte
herres sätegårdh Nohrdalsbärgh och dess
underliggande frelsegodz, nembligen Holm 1, Sör-
byn 1/2, Markerstorp 1/8, Sappholt 1/8 och Fager-
lidh nybygge, i så måtta att sielfwa säte-
gården medh Markerstorpet och Fagerlijdh får
sitt enskylt af bemelte uthmark söder uth, och
Holm, Sörbyn och Sappholt nordwest uth.
Altså är effter noga uthräkningh hela uth-
markens inneholdh befunnin wara 3641528 qvadrat
alnar hwar aff sätegården medh Markerstorp och
Fagerlidh som effter höghbemälte herr barons egen ut-
sagu skall ränta 34 lisspund, tilkommer 2813908 qvadrat alnar,
och Holm med Sörbyn och Sappholt som ränta 10 lisspund,
tilkommer 827620 qvadrat alnar hwilket gifwer en linie
på sielfwa uthmarken som tager sin begynnelse wid
deelet emehlan Holm och Sörbyns ägoskildnat
nord i gärdzlegården littra A, och söder uth i det
första knäet i gärdzlegården östan om landzwägen
littra B, som widare aff cartan är at see. Män
den andre linien littra D, uthwisar det deelet som
åboerne i Holm och Sörbyn hafwa begärat, hwil-
ket icke blef gillat. Denne uthmarken är öfwer alt
godh wallmark och små grane, ene och tallebuskar.
Afmätt anno 1698 och renoverat anno 1699 aff
Boo Kempen Sköldh.


(Karttext vänster sida:)
Nordals bärgh.
Holm.
Östre Wäsbys ägor.
Sörbyns ägor.
Holms ägor.
Holms kiörka.
Pabergz ägor.
Bärgz ägor.
Sappholz ägor.
Stora landzwägen.
Bärgz fägata.
Sapholt.
Melanrådas ägor.
Bärgz ägor.
Sunna åhn.
Sunna ägor.
Möter Österrådas ägor.
Fagerlijdh.
Markers torp.


(Höger sida:)
Geometrisch delineation öfwer
Gunwalebyn skatthemman 1. Belägit upå West-
göte daal, Nordals häradt och Öhr sochen i skogbygden,
är ett eenstakat hemman som effter dess ägermans
welborne herr Reijterhielms begäran hwart till lag-
mans synen som där höltz den 18 och 19:e julius,
afftagit och hiempte dess cituation alle dess ägor
på carta bracht, hwilket den stridighet emehlan
bemälte Gunwahle byn och en annan skattegård, Åhs-
muhle benembdh klarligen uthwijsa kunde. Och är
Gunwahle byns huusbyggnader beteknat med littra A.
Dess åker är beteknat medh littra                          B.
Och ängen,                                                           C.
Än en ängh som twistas om, Kasshagen kallat,      D.
Åhssmules huusbyggnader,                                   E.
Åhssmules åkrar och ängar,                                  F.
Ett skattehemman, Linne benembd,                       G.
Een röös i högsta åhsen som disputeras,                H.
Een åå, Fahlåån kallat,                                          J.
Een qwarn och såågh Gunwalebyn anhörigh,         K.
Det öfrige wijsas aff cartan.
Är affmätt den 18 och 19:e julis anno 1698, och renowe-
rat uti januarij månat anno 1699, aff
Boo Kempen Sköld.
 

(Karttext höger sida:)
Åhssmules åker.
Åhssmule.
Åhssmules åker.
Möter skogen eller den samskutna uthmarken, hwilken effter längden N. W.
 sträcker sigh såsom en paralelogram öfwer ett stort fiäll in till Walboo häradt.
Linne.
Linnes ägor.
Skogut ängh, dock widh åån bäst.
Kasshagen.
Linnes fägata.
Någre eeker.
Godh ängh.
Ihlekärs bäcken.
Leeriord.
Någre eeker.
Godh ängh.
Leeriordh, trädet.
Kalfhage.
Een qwarn wägh.
Blöt maaängh mitt uti.
Een utlagd ängh medh grane och eekeskogh.
Blöt myr.
Möter Wrångebäckz ägor.
Siöö som kallas Öhrsiöö.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.