O5:30b(Rubrik:)
Geometrisk
carta
uthöfwer Ryhr skatthemman 1.
Belägit på Westgiöte Daahl,
Nordahls häradt och Skål-
lerudz sochn.
1694.


(Beskrivning:)
Ryhr, afstådt till cronan genom byhte af landzhöfdingen herr Lejonsköldh, och haffer gambla huus littra A. Men giärdzlegårdarne ähre gode och behöfvas
icke många emedan siöhn mäst stänger. Åkeren består af 7 tunneland steenig mulliordh littra B. Ock 2 tunneland leermylla littra C. Summa, 9 tunneland ähr ensäde, och fåås mäst slöö säädh. Ängiar
ähre först på ängenässet suud ifrån gården twenne dråger, den första kallas Weemyhra littra D, och kan gifwa 9 palmar starr och något wallhöö. Den andra kallas Dergzwassa littra E, kan gifwa 8
palmar starr. Noc ett stycke äng på en holme littra F som kallas Ängholmen, kan gifwa 14 palmar starrhöö. Som och ett stycke ängh på en holme littra G, kallas Heenöhna kan gifwa 2 palmar starr.
Så är och en äng littra H, kallas Ögåhlen ähr något skogluppin, kan gifwa med åkerwallen 24 palmar wallhöö. Att sunnan om på hööbohlet blifwer i medelst åhrswäxt 30 palmar starr och 27 wall höö.
En äng i skilnaten nord ifrån gården, littra J, kan gifwa något mehr än 1/2 palm höö, hwilken äng bortlejes effter hoon är så långt aflägen och ringa. Skogen består af twenne dehlar, nord och suud, den sundre skogz-
track<te>n littra K, har stooor biörckeskog med något annan ibland, så är och beetet bortwuxit för skogens trångheetz skuld, ähr comod med dät dee få släppa boskappen owactat. Den nordre skogen har littra L,
<     >, tall, biörck, eker och något timber, jämbwäll något af warje annan skog såsom linn, ahl, ask, runn, lunn, ahlm och hagtorn, hwilken skog och finnes i ängerne. Fisket är godt, med
<   > näth, katzer, nota etc:a, och finnes allestädes wid stranderne notekast. Twenne humblegårdar om 200 stänger. Och littra M är stoora winterwägen.
        Boo Kempen
         sköldh.


(Karttext:)
Här möter Benebohls ägor.
Ånimn<  >n.
Sanbäcken.
Wijk aff Wener.
Tioka vassar.
Ängeholmen.
Sannvijka.
Snäckes ägor.
Wijk aff Wener.
Wijk aff Wener.
Lökeramsdahlen.
Giählesudden.
Heen öhna.
Trångh sunn.
Flåtvijka.
Branta höga bärg, kallas Gullebärgen.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.