O5:31a(Rubrik:)
Geometrisk carta uthöfver
Skogzbohl cronetompt 1/4. Be-
lägen på Westgiöte Daal, Nor-
dahls häradh och Gunnars-
nähs sochn.


(Beskrivning:)
Skogzbohl, bydt ifrån crone till frelsse aff sahlig welborne Gustaff Stake, och hafwer så nå-
gorlunda behuldne huus littra A. Giärdzlegårdarne ähre gode, men kring ängerne är rijshagh. Åkeren består af 8 tun-
neland leeriordh, littra B öfwer alt, ähr 3/4 säde, dy lembnas till åhrligt utsäde 6 tunneland, hwar på fåås mest blan-
korn. Ängier ähre twenne, den ene kallas Lillänga littra C, gifwer åhrligen 4 palmar wallhöö, den andra littra D
ähr något med skogh uthi, kallas Stooränga, kan gifwa 8 palmar wall, och sompt såå1 starr, som här kallas blåstagg,
åkerwallen gifwer 4 palmar, att summan i medest åhrswäxt blifwer 16 palmar. Skogen littra E, sträcker sigh
wester uth, är samskutin med hemmanet Backa, / som berättas wara bohlbyn / och till gårdzens nötorfft,
item muhlebetet. Littra F är en wägh wäster åth landet. Nota o är en god kallkiälla. Och elliest intet mehr.
  Ähr afritat anno 1694 af Boo Kempen Sköldh.


(Karttext:)
Här mö-ter Bäckebohls ägor.
Möter Bac-kas ägor.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.


_______________
1Fel för små?