O5:32b(Beskrivning:)
Geometrisch carta
uthöfwer Westerråda frelsehemman 1. Belägit
upå Westgöte Daal, Nordals härat och Holm
   sochen.

Westerråda är bytt ifrån crone till
frälse aff sahlig welborne herr Mauritz Stake,
och possideras nu aff öfwerst leijtenanten herr An-
dreas V. Menser. Är tämmeligh wähl bygt,
littra A. Så äre och gärdzlegårdarne wähl behul-
ne. Åkern littra B, består aff steenut leermull
öfwer alt 28 1/4 tunneland är halfsäde och lemb-
nas för denskuldh i åhrligt uthsäde 14 1/8 tunnelandh,
hwar på såås både strij och slöö sädh, desse O sing-
na betyde store steenar eller steenröösor i å-
kern. Ängar äre tränne, den förste littra C
kallas Storängen är full medh ofrucktsamme
tuwor, steenar och widh westre ändan buskar,
kann gifwa 23 pallmar wallhöö, den andre
littra D, är godh wallängh som gifwer 7 pallmar,
och den tridie littra E, är och godh dock tuwut
och full medh wijdebuskar, gifwer 7 pallmar,
här till kommer åkerwallen 3 pallmar, at sum-
man på hööbohlet blifwer 40 pallmar wallhöö.
Uthmarken littra F, som lyder till Westerråda, Brö-
torp, Röösa och Låkungerudh är fullar liten
och ingen skogh, men dock iämbn släät och gått
muhlebete, kunde blifwa godh ängh aff alt-
samman där man för muhlebetet skuldh det
finge umbähra. Ofwannembde tränne hem-
man lyda under frälseman herr Menser,
som dem effter berättelse hafwer köpt och bru-
kas nu under gården. Een trägårdh är här
littra G, full medh små trään mästedels upwux-
ne som hassleskogh. Littra H är store landz-
wägen igenom Daalslandh. Littra J är een
bywägh åt Wahlboo häradt. Och littra K är
deras fägata åt uthmarken.
Afritat anno 1694
aff
Boo Kempen
Sköldh.


(Karttext:)
Låkungerudz ängh och Sappholtz ägor.
Brötorp.
Möter Holms uthmark.
Möter Brötorpz ägor.
Röösa.
Rösas ägor.
Röösas ägor.
Rösas ägor.
Möter en ängh, kallas Melleres Ögåls ängh.
Möter Låghultz ägor.
Låghultz ägor.
Möter Melområdas, det är Melleres ägor.
Möter Eloffzkärrs ängh.
Möter Jerdzrudz ägor.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.