O5:33a(Rubrik:)
Geometrisch carta öfver Kärkijlen, en utiordh belägin uppå Westgöte Daal, Nordals häradt och Holm sochen.

Kär-
kijlen.


(Beskrivning:)
Denne uthiorden som är rätteligh belägin i Tössboo häradt och Åhnimskogh sochen, doch i skildnaden emehlan desse både härader är bytt i-
från crone till frälse aff sahlig welborne herr Gustaff Stake, possideras nu aff welborne herr Andreas U. Menser som berättar denne wa-
ra den samme bytte uthiorden, är een någe skoghluppin ängh, widh siön och på den södre ändan är hon bärgut och består aff
walhöö 5 palmar, och starrblandat grofft höö 2 pallmar, summa 7 palmar. En bäck littra A, löper ändalångz igenom ängen i
hwilken på södre ändan littra B, kann göras en liten bäckeqwarn som höst och wåhr kann mahla. Littra C är store landzwägen ige-
nom Daalslandh. Och littra D är siöön Åhnimben som på detta stället är diuup gallstrandh.  p, en mijlpåle.


(Karttext:)
Möter Äskekärrs ägor.
Möter Kärkijlz ägor.
Sählebyns ägor.

Boo Kempen Sköldh.
Anno 1694.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.