O5:34a(Rubrik:)
Geometrisch afritningh uthöfwer Hasla kyrkiohemman 1. Belägit upå Westgöte Daal, Nordaals härat och Holm sochen.


(Karttext:)
Hasla, är bytt ifrån crone till frälse aff sahlig welborne herr Mauritz Stake och hafwee någe nähr gode bondehuus, littra A. Gärdslegårdarne
äre och behullne. Älliest emädan denne gårdh ligger nära under herregården Bärgh som cartan uthwijsar, förnimmes frälseman hafwa disponerat medh
dess åker och ängh effter behagh, at nu för tijden man ey mehra finner till gården lydande, än först i åker littra B, 15 1/2 tunneland öfwer alt, som är steen-
blandat mulliordh, på somblige ställe meer, somblige mindre leerblandat, är halfsäde och lembnas i åhrligt uthsäde 7 3/4 tunneland, hwar på såås rågh, korn,
blannkorn och hafre. Höbohlet finnes ey meer än blåtta åkerwallarne littra C, som gifwa åhrligt alenast 9 pallmar wallhöö. Een ängh är här littra D, som
lyder under herregården Bärgh, men effter hon kallas af ålder Hasla ögåhl, är och belägin söder om Hasla, således at bemälte Hasla är belägit emeh-
lan herregården och dänne ängen / som alt aff cartan är at see / och effter elliest ingen ängh är at finna till denne gården som lickwähl har warit en
heel gårdh, dy föres denne ängen till widare ransakningh hit på cartan at man här af må see dess beskaffenheet. Är och en ängh alenast förunt
Hasla aff frälseman för dess ringa hööbohl skuldh, hwilken ligger så nähr 1/8 mijl  N.O. ifrån gården uth medh Wener, som åhrligen gifwer 14 pallmar
starr någe blandat medh wallhöö. Uthmarken är samskutin medh Bärgh, Holm, Söhrbyn, Sapholt, Markerstorp, Fagerlijdh och dette Hasla,
består aff små graan, eene och ahlebuskar, är idel wallmark och inge bärgh, och altså lagligh gått muhlebete, men skogh ringa. Fiske ihopa medh
herregården Bärgh. Een trägårdh littra E, om 12 unga trää som begynna bära, och någre tälningar. Item humblegårdh om 100 stänger, littra F.
       Boo Kempen Sköldh. Anno 1694.


(Karttext:)
Fägata.
Möter uth-marken.
Fägata.
Holms kiörka.
Änglycka.
Hålms åå.
Möter herregårds åkrar.
Möter herregårds ägor.
Sätegården Bärgh.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.