O5:35a(Beskrivning:)
         Geometrisch carta
              öfwer
Broonäs skatthemman 1/4. Belägit uppå Westgöte Daal, Nordals häradt och Järn sochen,
bytt ifrån crone till frälse aff welborne herr Oluff Starnflyckt. Dess huus
littra A, äre någorlunda behullne men taken äre ilake. Så äre och gärdzle-
gårdarne behulne. Åkern littra B, består aff 11 1/2 tunneland styff leeriordh, såm-
mestädes grunner, är 3/4 säde och såås fördenskuldh 8 5/8 tunneland  medh rågh,
korn, blankorn och hafre. Ängar äre twenne, den östre littra C, är ma-
ger medh backar, tuwor, skoghluppin och alenast wijdh åån och bäcken som
duger. Den andre littra D är och någe mager, tuwut och medh widebuskar
bewuxin. Hwilka ängar medh åkerwallarne åhrligen gifwa 24 pallmar
wallhöö. Uthmarken littra E är samskutin medh månge andre gårdar
som består aff små granskogh, alenast nödhiälp till weedebrandh och gåh-
lefångh, men muhlebetet är i wäthåhr någorlunda gått och mehrn-
dels slät wallmark. Fisket är i Holms åå littra F intet åth. Littra G
  är en bäck som skillier ägorne å den sijdan.
    Afrijtat anno 1694.


(Karttext:)
Möter Bråbols fää-gata.
Möter den samskutne uthmarken.
Möter Jonsbrånatz ägor.
Möter Täppas ägor.
Täppas fäägata.

Boo Kempen
Sköldh.


(Skalan:)
Schala
ullnarum.