O5:36a(Beskrivning:)
Geometrisk carta uthöfwer Raglebråna cronehemman 1/4 och Nord Bräcka skattehemman 1/8. Belägne på Westgiöte Daal, Nordahls häradt och Jerns socken. Affskillias
med giärdzlegården littra A. Raglebråna bydt ifrån crone till frelsse af sahlig
welborne fruu Carin Kyle och hafwer merendehls gode huus, littra B. Item gärdzlegårdar. Åkeren
består af 4 tunneland leermulla, littra C.  4 tunneland mull, littra D.  3 3/4 tunneland löös mulliord, littra E.
Och 3 tunneland ilak mull, littra F. Summa 14 3/4 tunneland, är halfsäde och såås åhrligen 7 3/8
tunneland med strijd och slöö säädh. Ängiar äre twenne, den första littra G, är wäll stoor
men mituti upfylt med liung, bärijs och buskar, kan gifwa 12 palmar, den andra
littra H, är tufwut och kan gifwa med åkerwallen som är skarp 10 palmar, summa 22
palmar raskut wallhöö. Littra J är en hage upfylt med liung, bärijs och buskar, berättas
wara intagen af utmarcken.  Littra K är en liten åå, kallas Holmsåån.  Littra L, en humblegård
om 140 stenger. Och littra M, en skildnatz bäck.
Skogen littra V är samskutin med desse och någre flere hemman, sträcker sig 1/4 mijhl österuth till Wener, dugelig till wedebrand, gåhlefångh och nogot timber, så är och
muhlebet tarfweligt, mest liungh hambn. Fiske i Wener och gallstrand. Littra X, skildnat emellan denne och Holms sochn. Och littra Y ett diurhagh.  Anno 1694.


(Karttext:)
Här möter Johns Brånas ägor.
Möter Täppas.
Möter Kiälstorps och Klockare torpetz ägor.
Här möter Söö Bräckas ägor.


(Skalan:)
Schala
ullnarum.

Boo Kempensköldh.