O5:37a(Beskrivning:)
Geometrisch carta uthöfwer
Sweningerudh skatthemman 1/4, belägit på
Wästgöte Daal, Nordaals häradt och
Järn sochen. Bytt ifrån crone till
frälse aff welborne Oluff Starnflyckt.
Består aff fåå och ilake bondehuus, littra A.
Gärdzlegårdarne äre mäst haagh,
åker och ängh innom en stängzel. Åke-
ren littra B, hafwer 4 tunneland stenblan-
dat mulliordh öfwer alt, är eensäde
och såås mäst slöö sädh. Ängen littra C,
är skoghluppin och gifwer 18 pallmar
wallhöö. Uthmarken littra D, är sam-
skutin medh Läpere, Jahlse, Mellere,
Östere, Kiärna, Landzrudh, Broo-
näs, Bråbohl, Täppa, Frestersbyn,
Rearsbyn och detta Sweningerudh,
är mäst slät wallmark, gått mul-
bete besynnerligh i wäthår, men rin-
ga skogh, nödhielp till gärdzle och
bränsle, men en hage littra E, hafwer
stoor granskogh, så finnes och i ängen
skogh både graan, aal, biörk och asp.
Humblegårdar ¤ äre twenne, den
ene om 240 stänger, men den östre
alena 70 stänger. Och * twenne
källor.

Affritat anno 1694
aff
Boo Kempensköldh.


(Karttext:)
Här möter Cambohls ägor.
Landzwägen.
Cambohls ägor.


(Över skalan:)
Schala ullnarum.